O CZASOPIŚMIE / ABOUT


Miło nam ogłosić, że kompletny rocznik 2022 (Tom L) jest już dostępny w wersji elektronicznej – KLIKNIJ TU   We are pleased to announce that the complete yearbook 2022
(Volume L 2022) is already available in electronic version – HERE
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publikacji w roczniku LI / 2023 – przyjmowanie tekstów tylko do 31 marca 2023. – KLIKNIJ TU We invite you to read the terms of publication in the LI / 2023 yearbook – papers submissions only until the March 31 2023.- LOOK HERE
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch

Rocznik naukowy „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury  Oddziału PAN w Krakowie” ma ponad półwieczną historię. Ukazuje się od 1967 r. jako organ wydawniczy Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie. Czasopismo stanowi zaawansowane forum publikacji badań z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, historii sztuki i innych pokrewnych specjalności. „Teka” jest wydawnictwem recenzowanym i otwartym, artykuły publikowane są w językach angielskim i polskim (z tłumaczeniem na język angielski). Czasopismo przyjmuje prace oryginalne, których celem jest wzbogacenie międzynarodowej debaty na temat znaczenia kreowania przestrzeni i krajobrazu dla poprawy jakości życia.

„Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie” adresowana jest nie tylko do specjalistów, ale także do wszystkich czytelników zainteresowanych przestrzenią — naturalną i kulturową, zwłaszcza tych, którzy cechują się sumieniem krajobrazowym i konserwatorskim, cenią ład przestrzenny, zrównoważone środowisko, tożsamość, artystyczne kreowanie przestrzeni, ale także nowoczesne i innowacyjne zjawiska w zakresie kształtowania i badania różnych typów przestrzeni, w skali lokalnej i globalnej.

Od tomu XLV/2017 rocznik „Teka…” indeksowany jest w bazie Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI). „Teka” znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 100 punktów. Ponadto czasopismo jest indeksowane w bazach: ARIANTA, BazTech, CEON, ICI Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa.

 The academic yearly “Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie” has a history that spans over half a century. It has been published since 1967 as a publication body of the Urban Planning and Architecture Commission of the Kraków PAN section.The journal is an advanced forum for publishing research on architecture, urban design, spatial planning, landscape architecture, heritage conservation, arts history and many related fields. “Teka” is a peer-reviewed, open-access journal and publishes articles in English and Polish (with translations into English).

The journal accepts original research papers whose goal is to enhance the global debate on the significance of shaping space and the landscape with the intent to improve quality of life.“Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie” is addressed not only to specialists, but also to all readers with an interest in space both natural and cultural, and especially those with a landscape and conservation conscience, who value spatial order, a sustainable environment, identity, the artistic design of space, as well as modern and innovative phenomena in the shaping and investigation of various types of spaces, both locally and globally.Starting with volume XLV/2017, “Teka” has been indexed in the Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science (WoS).

“Teka” is also listed in the Academic journals and peer-reviewed international conference proceedings list of the Ministry of Education and Science, with a value of 100 points. Furthermore, the journal is indexed in the following citation databases: ARIANTA, BazTech, CEON, ICI Journals Master List, Polska Bibliografia Naukowa.

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, WAPK, PAN

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.
The basic and primary version of jurnal is digital PDF version.

Prace publikowane są na licencji:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska     88x31
Papers are published in accordance with the CC BY-NC-ND 3.0 PL

e ISSN 2450-0038
ISSN 0079-3450