O CZASOPIŚMIE / ABOUT


Miło nam ogłosić, że kompletny rocznik 2021 (Tom XLIX/2021) jest dostępny w wersji elektronicznej – KLIKNIJ TU We are pleased to announce that the complete yearbook 2021 ( Volume XLIX/2021) is available in electronic version – HERE
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publikacji w roczniku XL / 2022 – przyjmowanie tekstów tylko do końca kwietnia 2022. – KLIKNIJ TU We invite you to read the terms of publication in the XL / 2022 yearbook – papers submissions only until the end of April 2021.- LOOK HERE
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
Urbanity and Architecture Files
Krakow Section of Polish Academy of Sciences

Pod tym skomplikowanym, prawie 50-letnim, tradycyjnym tytułem, mieści się bezpretensjonalny, przyjazny Czytelnikom rocznik naukowy, będący organem krakowskiego środowiska naukowców, projektantów i dydaktyków z dziedzin: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, historii sztuki, oraz innych pokrewnych dziedzin.

Jest ona adresowana nie tylko do specjalistów, ale także do wszystkich Czytelników zainteresowanych przestrzenią – naturalną i kulturową, zwłaszcza tych, którzy cechują się sumieniem krajobrazowym i konserwatorskim, ładem środowiskowym, tożsamością miejsca (ang. spirit of the place, łac. genius loci), artystycznym kreowaniem przestrzeni jako dzieła sztuki ale także innowacyjnymi, nowoczesnymi, najnowszymi zjawiskami w dziedzinie kształtowania i badania przestrzeni, w skali lokalnej i globalnej.\

Teka narodziła się w 1967 roku w Krakowie, jako organ Oddziału Polskiej Akademii Nauk, ale z walnym udziałem środowiska Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jako pierwszy poważny rocznik naukowy architektów w Polsce. Jego inspiratorem był prof. T. Przemysław Szafer, a twórcą i długoletnim redaktorem prof. Janusz Bogdanowski. Po Jego Odejściu w 2003 roku, redakcja została złożona w ręce niżej podpisanego z Zespołem.

Od tomu jubileuszowego XLV / 2017 rocznik TEKA indeksowany jest w bazie Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI).

ZZZZZZZZZZZZZZZ
This complicated and traditional title describes a readers’ friendly scientific yearly issued by the Krakow’s scientific environment in the fields of architecture, urbanism, urban planning, architectural heritage conservation and landscape architecture and planning for more than 50 years. The aim of the Journal is to publish high quality articles and provide an opportunity to share the information among the scientists and researchers and practitioners in all above mentioned disciplines but also heritage conservation, history of the arts and their broader context.

The journal is addressed not only to specialists but also to general readership interested in the issues of space – both natural and cultural and the challenges it is now facing. In focus of our attention stay the topics of identity of place (spirit of the place, genius loci) and the so called „landscape and heritage protection conscience”. High standard papers dealing with the artistic creation of space considered as art and pioneering achievements in the field of architecture both in local and global scale are also welcome. The journal accepts manuscripts in English and in Polish (with English translation) aiming to enrich the international debate  on the importance of space and landscape creation for the improvement of the quality of life.

TEKA was born in 1967 as the journal of the Section of the Polish Academy of Sciences in Krakow. From the beginning members of the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology were supporting it as the first significant yearly journal for architects in Poland. TEKA was inspired by Professor T. Przemysław Szafer (Polish architect and urban planner, art historian and founder of the Polish Ecologic Club) and Professor Janusz Bogdanowski (architect, landscape architect and expert on the fortification landscapes and historic gardens) acted for years its editor-in -chief. When he passed away in 2003 the undersigned has become his successor in the editorial chair.

From the XLV / 2017 jubilee volume, the TEKA yearbook is indexed in Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI) database.

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, WAPK, PAN

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.
The basic and primary version of jurnal is digital PDF version.

Prace publikowane są na licencji:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska     88x31
Papers are published in accordance with the CC BY-NC-ND 3.0 PL

e ISSN 2450-0038
ISSN 0079-3450