DLA AUTORÓW / FOR AUTHORS

Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym. The journal publishes articles in the field of architecture, urban planning, spatial planning, landscape architecture, conservation of monuments but also in related fields, as well as interdisciplinary works.

Termin przyjmowania artykułów do tomu XLIX / 2021 – koniec kwietnia 2021.  

The deadline for accepting articles to volume XLIX / 2021 – end of April 2021.

Aby opublikować artykuł należy: To publish an article:
1. Zapoznać się z zakresem tematycznym rocznika. 1. Get acquainted with the thematic scope of the current yearbook.
2. Pobrać załączony szablon:  TEKA_Szablon formatowania_2021 2. Download the attached template: TEKA_Format_scheme_2021
3. Zapoznać się z wytycznymi i wskazówkami zamieszczonymi w szablonie 3. Get acquainted with the guidelines included in the template
4. Do szablonu wstawić autorski tekst w języku polskim (oraz jego pełne angielskie tłumaczenie) 4. Insert the author’s text into the template (English language for foreigners)
5. Przypisać kolejnym elementom tekstu zdefiniowane style formatowania tekstu 5. Assign defined text formatting styles to proper text elements
6. Zapisać plik wg wzoru: TEKA_Nazwisko.doc 6. Save the file according to the formula: TEKA_Name.doc
7. Wypełnić oświadczenie (do pobrania tutaj): Oświadczenie_TEKA 7. Complete the statement (download here): TEKA_authorship_statement
8. Zapisać plik z oświadczeniem wg wzoru: TEKA_Oświadzczenie_Nazwisko.doc 8. Save the file with the statement according to the formula: TEKA_ authorship_statement_name.doc
9. Przesłać pliki (z artykułem oraz oświadczeniem) na adres sekretarza redakcji: mzielinski@pk.edu.pl 9. Send files (with article and statement) to the editorial secretary’s address: mzielinski@pk.edu.pl
10. Tak przygotowany artykuł przejdzie korektę redakcyjną, a następnie zostanie przekazany Radzie Naukowej, która zdecyduje o wyborze recenzentów. 10. The article prepared in this way will undergo editorial correction and then be forwarded to the Scientific Council, which will decide on the selection of reviewers.
11. Artykuły nieprzygotowane, lub przygotowane niezgodnie z wytycznymi nie będą procedowane. 11. Articles not prepared or prepared not in accordance with the guidelines will not be processed.
12. Po informacji o pozytywnych recenzjach i przyjęciu do druku należy dokonać opłaty. 12. After information about positive reviews and acceptance for printing, a fee should be paid.
13. Nieprzekraczalny termin oddania całości materiału przez redakcję do wydawnictwa to 3 czerwca 2020. 13. The deadline for publishing all material by the editors is 3 June 2019.
14.Planowana publikacja tomu XLVIII / 2020 – listopad 2020 14. Planned publication of volume XLVIII / 2020 – November 2020

 

•Publikacja na łamach czasopisma TEKA jest płatna – 850 zł brutto (200 €). •The publication in the TEKA scientific yearbook is paid – 850 PLN  (200 €).
•Artykuły publikowane są w otwartym dostępie. •Articles are published in open access.
•Autorzy artykułów zobowiązani są do przestawienia autorskich i oryginalnych prac o randze pracy naukowej. •The authors of the articles are obliged to present their original papers with the rank of scientific work.
•Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie artykułów w formie elektronicznej, w wolnym dostępie. •The authors agree to free access to articles in electronic form.
•Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów. •The editors are not responsible for the content of the articles.
•Redakcja zastrzega sobie prawo do edytorskiej modyfikacji artykułów. •The editors reserve the right to edit the articles.

 

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (20 pkt), (po ewaluacji
z 2019)
Wskaźnik Index Copernicus ICV 2019 wynosi 86.52
Od tomu 2017 artykuły publikowane w roczniku indeksowane są w bazie
Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Rocznik indeksowany jest w bazach:
ARIANTA
BazTech
CEON
ICI Journals Master List
Polska Bibliografia Naukowa
Web of Science (WoS) Core Collection’s Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Dane do przelewu:
76 1130 1017 0020 1462 9420 0001
Polska Akademia Nauk
plac Defilad 1
00-901 Warszawa
w tytule należy wpisać „TEKA KUiA PAN o/Kraków+nazwisko autora”

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.
The basic and primary version of jurnal is digital PDF version.

   ISSN 0079-3450
e ISSN 2450-0038