DLA AUTORÓW / FOR AUTHORS

Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym. Pierwszeństwo publikacji mają prace o charakterze badań międzynarodowych. The journal publishes articles in the field of architecture, urban planning, spatial planning, landscape architecture, conservation of monuments but also in related fields, as well as interdisciplinary works. Papers of an international research character are given priority for publication.

Termin przyjmowania artykułów do tomu LI / 2023 – 31 marca 2023.  

The deadline for accepting articles to volume LI / 2023 – March 31 2023.

ZASADY PRZYJMOWANIA ARTYKUŁÓW

Przyjmowane będą artykuły spełniające merytoryczne i techniczne wymagania tomu. Składanie prac odbywa się przez program Editorial System dla Teki Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN Kraków. Łączna objętość artykułu nie może przekraczać 70 000 znaków (tekst polski i angielski) lub tylko angielski (35 000) łącznie z abstraktem (max. 1000 znaków ze spacjami). Do tekstu można dołączyć nie więcej niż 10 ilustracji i tabel łącznie, które nie powinny przekraczać 5 stron.

KWALIFIKACJA ARTYKUŁU DO RECENZJI

O kwalifikacji artykułu do recenzji decyduje Redakcja czasopisma. Przyjęcie artykułu uzależnione jest od zgodności artykułu z problematyką czasopisma i tomu oraz spełnienie wymagań technicznych.

MANUSCRIPT ACCEPTANCE RULES

Papers that fulfil the substantive and technical requirements of the current volume will be accepted for consideration. Manuscripts should be submitted using the Editorial System. The total size of the manuscript must not exceed 70,000 characters for texts in two languages (Polish and English) or 35,000 characters for texts in one language (English), including an abstract (250 words maximum). A manuscript can feature no more than 10 illustrations and/or tables in total, which should not occupy more than 5 pages (detailed guidelines can be found in the instructions for authors).

ACCEPTANCE FOR PEER REVIEW

The journal’s Editorial office reserves the right to accept papers for peer review at its discretion. Only papers that fit within the scope of the journal and the theme of its current volume will be accepted for peer review, provided that technical requirements have been met.

Publikacja artykułu w roczniku Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN Kraków obejmuje następujące kroki : To submit a manuscript in “Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN Kraków”, please follow the steps below:
1. Zapoznanie się z zaproszeniem. 1. Familiarize Yourself with the journal’s Teka_2023_invitation
2. Pobranie załączonego szablonu:  TEKA_2024_Template_szablon 2. Download the manuscript template:  TEKA Template_szablon 2024
3. Zapoznanie się z wytycznymi i wskazówkami zamieszczonymi w szablonie. 3. Familiarize Yourself with the guidelines and recommendations featured in the template.
4. Przygotowanie autorskiego artykułu zgodnie ze wskazówkami z szablonu. 4. Prepare Your original manuscript in accordance with the guidelines in the template.
5. Zgłoszenia opracowanego tekstu poprzez system obsługi manuskryptów: Editorial System (System wymaga utworzenia konta oraz zalogowania i stanowi narzędzie kontaktu Autorów z redakcją wydawnictwa) 5. Submit your manuscript to the journal via Editorial System (This manuscript management system requires registering an account and logging in, and is used by the Editorial Office to communicate with authors) .
6. Po zalogowaniu do Edytorial System nalezy postępować zgodnie z kilkustopniową procedurą, podczas której nalezy przygotować:
-imię i nazwisko Autora / Autorów artykułu,
-oficjalną angielską nazwę instytucji afiliującej Autora/Autorów,
-adresy e-mail Autora / Autorów,
-numery ORCID Autora / Autorów,
-tytuł artykułu w języku angielskim,
-tytuł artykułu w języku polskim (dotyczy autorów polskojęzycznych),
-streszczenie w formie ustrukturyzowanej – wg schematu: wprowadzenie i cel, materiały i metody, wyniki, wnioski – o łącznej objętości nie przekraczającej 250 słów w języku angielskim,
-słowa kluczowe (3-6 słów)  w języku angielskim,
-streszczenie w formie ustrukturyzowanej – wg schematu: wprowadzenie i cel, materiały i metody, wyniki, wnioski – o łącznej objętości nie przekraczającej 250 słów w języku polskim (dotyczy autorów polskojęzycznych),
-słowa kluczowe (3-6 słów)  w języku polskim (dotyczy autorów polskojęzycznych).
Powyższe dane należy wstawić do przygotowanego formularza.
6. After logging into Editorial System please follow the procedure outlined below and enter the following:
the name and surname of each Author of the manuscript,
-the official English name of the institution/s each Author is affiliated with,
-the Authors’ e-mail addresses,
-the Authors’ ORCID numbers,
-the manuscript’s title in English,
-the manuscript’s title in Polish (for Polish-language authors only),
-the abstract, which is to have a structured form following the scheme: introduction and goal, materials and methods, results, conclusions – that is to be no longer than 250 words in English,
-3–6 keywords in English,
-The abstract, which is to have a structured form following the scheme: introduction and goal, materials and methods, results, conclusions – that is to be no longer than 250 words in Polish (for Polish-language authors only),
-3–6 keywords in Polish (for Polish-language authors only).
The elements above should be entered into Editorial System’s form.
7. Wypełnienie oświadczeń dotyczących: oryginalności artykułu, praw autorskich, nieskładania procedowanego materiału do innych wydawnictw, wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury recenzenckiej i ewentualnych zmian wynikających z opracowania redakcyjnego, zapoznania się z zasadami publikacji. 7. Provide declarations: that the manuscript is an original work, concerning copyright, that the manuscript has not been submitted to another journal for consideration, that all Authors agree to submit the manuscript to peer review and acknowledge that changes may be made to it as a result of editing, and that all Authors have familiarized themselves with the journal’s publication rules.
8. Wstawienie do formularza tekstu artykułu przygotowanego zgodnie ze wskazówkami, w  jednym z następujących formatów: DOC, DOCX, RTF, ODT 8. Upload the text of the manuscript, prepared following the journal’s guidelines, in one of the following file formats: DOC, DOCX, RTF, ODT.
9. Zakończenie wypełniania formularza poprzez przesłanie danych. 9. Finalize the form by submitting it.
10. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia artykułu należy oczekiwać na recenzje. 10. After receiving a confirmation of the manuscript’s submission, please wait for reviews.
11. Po ewentualnych poprawkach należy wgrać skorygowany plik tekstowy. 11. After any revisions are made, the file with the revised manuscript should be uploaded via Editorial System.
12. Po akceptacji do druku należy dokonać opłaty. 12. The article processing charge is to be paid after the manuscript is accepted for publication.
Termin przyjmowania artykułów do danego rocznika mija z 10 maja danego roku. The journal accepts submissions until all publication slots for a given year have been filled, up to May 10.
Planowana publikacja to przełom listopada i grudnia danego roku. Each year’s volume is published around late November or early December.

 

•Publikacja na łamach czasopisma TEKA jest płatna – 850 zł brutto (200 €). •The journal’s article processing charge is 850 PLN  (200 €).
•Artykuły publikowane są w otwartym dostępie. •Articles are published in open access.
•Autorzy artykułów zobowiązani są do przestawienia autorskich i oryginalnych prac naukowych. Authors are obligated to submit papers presenting original academic research.
•Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie artykułów w formie elektronicznej, w wolnym dostępie. •By submitting a manuscript for consideration, authors agree to the publication of their papers in an open access format, and for them to be made available free of charge.
•Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów. •The journal’s Editorial Office bears no responsibilit