Tom XLIX / 2021

2021-01-TEKA_
pdf-logo STRONA REDAKCYJNA / EDITORIAL BOARD                                                                                                                       
pdf-logo SPIS TREŚCI / CONTENTS
 
 pdf-logo
 PRZEDMOWA / PREFACE
ZAGROŻENIA. ŚRODOWISKO — REGION — MIASTO — ESTETYKA
 THERATS. ENVIRONMENT — REGION — CITY — AESTHETICS
CRACOVIANA
 pdf-logo
POTRZEBA WERYFIKACJI OBECNYCH TRENDÓW ROZWOJU MIAST — ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRAKOWA
 THE NEED FOR VERIFICATION OF EXISTING URBAN DEVELOPMENT TRENDS — WITH PARTICULAR FOCUS ON KRAKOW
BARBARA BARTKOWICZ
 
 pdf-logo
OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE KAZI­MIERZA W KRAKOWIE
PROTECTION OF CULTURAL VALUES IN LOCAL SPATIAL PLANS BASED ON THE EXAMPLE OF KAZIMIERZ IN KRAKOW
MARCELI ŁASOCHA
 
pdf-logo
TERENY ZIELENI A POTENCJAŁ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA
GREEN AREAS AND RECREATIONAL AND LEISURE POTENTIAL ON THE EXAMPLE OF KRAKOW
LAURA KOCHEL, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
 
  URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBANS DESIGN AND SPATIAL PLANNING  
   pdf-logo
MIASTO POŚREDNIE WOKÓŁ KRAKOWA — ZAGROŻENIE CZY SZANSA W PRZYSZŁYM ROZWOJU
INTERMEDIATE CITY AROUND KRAKOW — THREAT OR A CHANCE IN FUTURE DEVELOPMENT
KRZYSZTOF BIEDA
 
 pdf-logo
NADBRZEŻA NOWEGO JORKU JAKO POLE GRY WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI
NEW YORK WATERFRONTS AS THE PLAYFIELD OF CONTEMPORARY URBANISM
ARTUR JASIŃSKI
 pdf-logo
KURCZĄCE SIĘ MIASTA JAKO PROCES PRZEMIANY MIAST W ŚWIE­TLE WYBRANYCH ASPEKTÓW
SHRINKING CITIES AS A PROCESS OF CITIES’ TRANSFORMATION IN THE LIGHT OF SELECTED ASPECTS
DOROTA JOPEK, MONIKA MUSIAŁ-MALAGO
 pdf-logo
„NIE Z PIĘKNOŚCI NA PAPIERZE SĄDZIĆ O RZECZY NALEŻY, ALE Z PRZYSTOSOWANIA OPTYKI I PERSPEKTYWY” — O PERCEPCJI I KSZTAŁTOWANIU ELEMENTÓW KRAJOBRAZU OPISANYCH 205 LAT TEMU W DZIELE SEBASTIANA SIERAKOWSKIEGO
‘NOT FROM THE BEAUTY ON THE PAPER THE THINGS SHOULD BE CONSIDERED BUT FROM THE APPLICATION OF THE OPTICS AND PERSPECTIVE’ — CHARACTERISTIC OF THE PERCEPTION AND DE­SIGN OF LANDSCAPE ELEMENTS DESCRIBED 205 YEARS AGO IN THE HANDBOOK OF SEBASTIAN SIERAKOWSKI
WOJCIECH OLEŃSKI
 pdf-logo
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO — SZANSE CZY ZAGROŻENIA?
LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS — THREATS OR OPPORTUNI­TIES?
MARCIN PETELENZ
 pdf-logo
KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Z II POŁOWY XX WIEKU JAKO WARTOŚĆ ZAGROŻONA
URBAN COMPOSITION OF HOUSING ESTATES FROM THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY AS AN ENDANGERED VALUE
ELIZA SZCZEREK
 pdf-logo
IDEA PIĘKNA I ARCHITEKTURA MIASTA. O ESTETYCE FORMY MIEJSKIEJ I ETYCE ROZWOJU
IDEA OF BEAUTY AND THE ARCHITECTURE OF THE CITY. ON THE AESTHETICS OF URBAN FORM AND ETHICS OF DEVELOPMENT
ZBIGNIEW K. ZUZIAK
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
   pdf-logo
DOM POLSKI BETONOWY. TRADYCJA I INNOWACJA DETALU ARCHI­TEKTONICZNEGO
CONTEMPORARY POLISH CONCRETE HOUSE. TRADITION AND INNOVATION IN ARCHITECTURAL DETAIL
MARCIN CHARCIAREK
 
 

 pdf-logo
INTERWENCJA SPOWODOWANA PANDEMIĄ JAKO MOŻLIWOŚĆ BUDOWY PLANU NAPRAWCZEGO DLA OTOCZENIA OBIEKTU SŁUŻBY ZDROWIA W WIELICZCE
INTERVENTION CAUSED BY A PANDEMIC AS AN OPPARTUNITY TO DEVELOP A RECOVERY PLAN FOR THE ENVIRONMENT OF A HEALTH CARE FACILITY IN WIELICZKA
MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, MARCIN GIERBIENIC, PAWEŁ ŻUK, MIKOŁAJ KUSIOR, ELIZA OWCZAREK, ALEKSANDRA FARON
 pdf-logo
O MONUMENTALIZMIE — PROBLEM STYLU I STYLOWOŚCI W AR­CHITEKTURZE
ON MONUMENTALISM — THE PROBLEM OF STYLE AND STYLISHNESS IN ARCHITECTURE
TOMASZ KOZŁOWSKI, MAREK POCZĄTKO
 

pdf-logo
PAWILONY WYSTAW „CEPELIA” I BWA NA TERENACH WYSTAWO­WYCH W CZĘSTOCHOWIE — AUTORSKA WIZJA WŁODZIMIERZA ŚCIEGIENNEGO
CEPELIA AND BWA EXHIBITION PAVILIONS AT CZĘSTOCHOWA’S EXHIBITION GROUNDS: WŁODZIMIERZ ŚCIEGIENNY’S ORIGINAL VISION
EMILIA MALEC-ZIĘBA
 

pdf-logo
MINIMALIZM — W OBRONIE ISTOTY ARCHITEKTURY
MINIMALISM — IN DEFENSE OF THE ESSENCE OF ARCHITECTURE
ANNA MIELNIK, TOMASZ KOZŁOWSKI
 

pdf-logo
METODYKA MODELOWA JAKO ŚRODEK ODPOWIEDZIALNEGO PROJEKTOWANIA W OBLICZU ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH
MODEL METHODOLOGY AS RESPONSIBLE DESIGN MEASURE IN THE CONTEXT OF CIVILIZATIONAL THREATS
JAN SŁYK
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
 

pdf-logo
ŚLADY PAMIĘCI W KRAJOBRAZIE ISLANDII
TRACES OF MEMORY IN THE LANDSCAPE OF ICELAND
KATARZYNA BANASIK-PETRI
 pdf-logo
THE IMPORTANCE OF URBAN REGENERATION THROUGH CULTURAL HERITAGE
THE CASE OF BAB TOUMA SQUARE IN DAMASCUS, SYRIA
ZNACZENIE REWITALIZACJI MIAST POPRZEZ DZIEDZICTWO KULTUROWE PRZYPADEK PLACU BAB TOUMA W DAMASZKU, SYRIA
NAWARAH AL BASHA, NEBRAS KHADOURI
 pdf-logo
SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT STRATEGIES FROM A HISTORICAL LANDSCAPE — CASE STUDY OF GANZHOU, CHINA
ZRÓWNOWAŻONE STRATEGIE ZARZĄDZANIA WODAMI W KRAJOBRAZIE HISTORYCZNYM — STUDIUM PRZYPADKU GANZHOU W CHINACH
NING DONG GE, YANG YANG, ALBERT FEKETE
 pdf-logo
CONTEMPORARY TRENDS IN COMBATING THREATS TO PEDESTRIANS IN URBAN STREET DESIGN — FUNCTIONAL, SOCIAL AND ENVIRON­MENTAL ASPECTS
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ DLA PIESZYCH W PROJEKTOWANIU ULIC MIEJSKICH — ASPEKTY FUNKCJONALNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE
MICHELLE MBAZUIGWE, KINGA KIMIC
 
pdf-logo
THE POTENTIAL OF STAIRWAYS TO INFLUENCE SPATIAL AND VISU­AL INTERACTION OF LANDSCAPE ELEMENTS IN HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT
POTENCJAŁ SCHODÓW DO WPŁYWU NA PRZESTRZENNĄ I WIZUALNĄ INTERAKCJĘ ELEMENTÓW KRAJOBRAZU W HISTORYCZNYM ŚRODOW­ISKU MIEJSKIM
MÁTÉ SÁROSPATAKI, BRIGITTA CHRISTIAN-OLÁH, PATRÍCIA SZABÓ
 
pdf-logo
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI PU­BLICZNYCH W BUDAPESZCIE
CONTEMPORARY TENDENCIES IN CREATING PUBLIC SPACES IN BUDAPEST
IZABELA SYKTA, MICHAŁ GRZYBOWSKI
HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW / HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION
 pdf-logo
PRZEKSZTAŁCANIE KRAJOBRAZU MIAST GARNIZONOWYCH W POLSCE W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (1918–1939)
MODYFICATIONS OF THE CITYSCAPE OF POLISH GARRISON TOWNS AND CITIES IN THE INTERWAR PERIOD (1918–1939)
DOROTA GAWRYLUK
pdf-logo
ROTUNDA ŚW. MIKOŁAJA W PRZEMYŚLU — BADANIE STRUKTUR MATERIAŁU BUDOWLI
ROTUNDA OF ST. NICHOLAS IN PRZEMYŚL — STUDY OF THE STRUC­TURES OF THE BUILDING MATERIAL
MAREK GOSZTYŁA, KRYSTIAN SIKORSKI
 pdf-logo
O PROJEKCIE REWALORYZACJI PARKU PAŁACOWEGO W KOŚCIELCU W CHRZANOWIE I POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH GENIUS LOCI
ON THE RESTORATION DESIGN OF THE PALACE PARK IN KOŚCIELEC IN CHRZANÓW AND POTENTIAL THREATS TO THE GENIUS LOCI
AGATA ZACHARIASZ