Tom XLVIII / 2020

teka_OKŁADKA_2020
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                   
pdf-logo SPIS TREŚCI
 
 pdf-logo
 PYTANIA O ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I FUNKCJI OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH, ASPEKTY SPOŁECZNE – WPROWADZENIE DO TOMU
 QUESTIONS ABOUT SPATIAL STRUCTURE ELEMENTS AND FUNCTION OF URBANISED AREAS, SOCIAL ASPECTS: VOLUME THEME INTRODUCTION
 MIŁOSZ ZIELIŃSKI, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
 pdf-logo
 O ETYKĘ ARCHITEKTURY
 FOR AN ETHIC OF ARCHITECTURE
J.-KRZYSZTOF LENARTOWICZ
 
 pdf-logo
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE
TRADITION AND MODERNITY IN ARCHITECTURE
JANUSZ BARNAŚ
 
pdf-logo
O ARCHITEKTURZE BUDYNKÓW BIUR W MOSKWIE
THE ARCHITECTURE OF OFFICES BUILDINGS IN MOSCOW
MACIEJ ZŁOWODZKI
 
 pdf-logo
MOSKIEWSKIE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BIZNESU — ZNACZĄCA OPERACJA URBANISTYCZNA MOSKWY W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ ZACHODNIOEUROPEJSKICH
THE MOSCOW INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE — MOSCOW’S MAJOR URBAN PLANNING OPERATION IN THE CONTEXT OF WESTERN EUROPEAN SOLUTIONS
KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL
 
   pdf-logo
BUDYNEK DOMINION TOWER W MOSKWIE JAKO PRZYKŁAD PUNKTOWEJ INGERENCJI ARCHITEKTONICZNEJ W ISTNIEJĄCĄ STRUKTURĘ URBANISTYCZNĄ
DOMINION TOWER BUILDING IN MOSCOW AS AN EXAMPLE OF LOCAL ARCHITECTURAL INTERVETION INTO EXISTING URBAN TISSUE
WOJCIECH DULIŃSKI
 
 pdf-logo
PRZEMIANY STYLISTYCZNE W TWÓRCZOŚCI ZAHY HADID
STYLISTIC TRANSFORMATION IN THE WORKS OF ZAHA HADID
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
 pdf-logo
ARATA ISOZAKI — SFINX, EDYP CZY CIĄGLE ZMIENIAJĄCY SIĘ KAMO NO CHŌMEI NASZYCH CZASÓW?
ARATA ISOZAKI — A SFINX, AN OEDIPUS OR THE EVER-CHANGING KAMO NO CHŌMEI OF OUR TIMES?
KRZYSZTOF INGARDEN
 pdf-logo
SZTUKA ARCHITEKTURY A SZTUKA KULINARNA
THE ART OF ARCHITECTURE AND THE ART OF COOKING
ANNA PALEJ
 pdf-logo
ATMOSFERA ARCHITEKTURY W HUMANIZACJI TEORII I METOD PROJEKTOWYCH
ATMOSPHERE OF ARCHITECTURE IN THE HUMANISATION OF DESIGN THEORY AND METHODS
BARBARA STEC
 pdf-logo
WPŁYW OTOCZENIA NA AKTYWNĄ PERCEPCJĘ BUDYNKÓW — STUDIUM PRZYPADKU
IMPACT OF SURROUNDINGS ON THE BUILDINGS’ ACTIVE PERCEPTION — CASE STUDY
ANGELIKA LASIEWICZ-SYCH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBANS DESIGN AND SPATIAL PLANNING
   pdf-logo
WSTĘP DO NOWEJ FILOZOFII URBANISTYKI
 AN INTRODUCTION INTO THE NEW PHILOSOPHY OF URBANISM
ZBIGNIEW ZUZIAK
 
   pdf-logo
CENTRUM MIASTA – CENTRUM SIECI
CITY CENTRE – THE CENTRE IN THE NETWORK
ANNA ZIOBRO
 
 

pdf-logo  

CENTRUM JAKO ATRAKTOR KRAKOWA. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA
JEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE ELEMENTÓW PLANU OGÓLNEGO
MIASTA KRAKOWA Z 1964/1967 ROKU
THE CITY CENTER OF CRACOW AS AN ATTRACTIVE FORCE:
OPPORTUNITIES AND THREATS TO ITS DEVELOPMENT EXEMPLIFIED
BY SELECTED FEATURES OF THE 1964/1967 GENERAL PLAN FOR
THE CITY OF KRAKÓW
PAWEŁ KURTYKA
 

pdf-logo
PROCES OBEJMOWANIA PLANAMI MIEJSCOWYMI OBSZARU
UNESCO W KRAKOWIE
THE PROCESS OF ADOPTING LOCAL SPATIAL MANAGEMENT PLANS
FOR UNESCO SITE IN KRAKOW
 MARCELI ŁASOCHA
 

pdf-logo
Z ROZWAŻAŃ O PLANOWANIU PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA
PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI
REFLECTIONS ON RURAL PLANNING BASED ON EXAMPLES FROM
LESSER POLAND
HUBERT MEŁGES, MAŁGORZATA MEŁGES
 

pdf-logo
ZIELONA INFRASTRUKTURA W POLSKIEJ PRAKTYCE PLANISTYCZNEJ —
TRZY STUDIA PRZYPADKU
GREEN INFRASTRUCTURE IN POLISH PRACTICE OF SPATIAL
PLANNING — THREE CASE STUDIES
BARBARA SZULCZEWSKA
 pdf-logo
IJBURG — W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI
IJBURG — IN SEARCH OF BALANCE
ANNA MIELNIK
 pdf-logo
URBANISTYKA AGRARNA: PRZEJŚCIOWA MODA CZY SZANSA NA
ZRÓWNOWAŻONĄ URBANIZACJĘ?
AGRICULTURAL URBANISM: TEMPORARY MODE OR A CHANCE FOR
THE SUSTAINABLE CITY?
TOMASZ JELEŃSKI
 pdf-logo
DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ORAZ WPŁYW
AMERYKAŃSKICH ŚWIATOWYCH WYSTAW NA ROZWÓJ
I PLANOWANIE MIAST NA PRZYKŁADZIE FILADELFII, BUFFALO,
SAINT LOUIS I CLEVELAND. CZĘŚĆ I. BADANIA WSTĘPNE
— ROZSZERZENIE
URBAN AND ARCHITECTURAL HERITAGE, AS WELL AS THE IMPACT OF
AMERICAN WORLD EXPOS ON CITY PLANNING AND DEVELOPMENT
ON EXAMPLE OF PHILADELPHIA, BUFFALO, SAINT LOUIS AND
CLEVELAND. PART I. INITIAL STUDIES — SUPPLEMENT
IZABELA SYKTA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
 
pdf-logo
 THE QUALITY OF THE LANDSCAPE ARCHITECTURE AS A RESULT OF
CONTEMPORARY DEVELOPMENT TRENDS AND SOCIETAL ACTIVISM
 JAKOŚĆ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU JAKO WYNIK WSPÓŁCZESNYCH
TRENDÓW ROZWOJU I AKTYWIZMU SPOŁECZNEGO
JONAS JAKAITIS
 
pdf-logo
KRAJOBRAZ KONSUMPCYJNY — MOTYWY KRAJOBRAZOWE NA
OPAKOWANIACH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
CONSUMERS LANDSCAPE — LANDSCAPE MOTIFS ON FOOD
LABELS
ANNA GAŁECKA-DROZDA, EWA DE MEZER
 pdf-logo
MULTISENSORYCZNE PRZESTRZENIE NAUKI I REKREACJI
DLA DZIECI — STUDIUM PRZYPADKU I MOŻLIWOŚCI APLIKACJI
WNIOSKÓW
MULTI-SENSORY LEARNING AND RECREATIONAL SPACES
FOR CHILDREN — CASE STUDY AND CONCLUSION APPLICATION
POTENTIAL ANALYSIS
PAULINA TOTA
HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW / HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION
 pdf-logo
URBANIZACJA MAŁOPOLSKI NA PRZEŁOMIE WIEKÓW XIII I XIV
POD RZĄDAMI LESZKA CZARNEGO, PRZEMYSŁA II I WACŁAWA II
CZESKIEGO: KOMPOZYCJE I PROGRAMY UKŁADÓW
LOKACYJNYCH
URBAN DEVELOPMENT OF MAŁOPOLSKA IN THE LATE 13TH
AND EARLY 14TH CENTURIES UNDER THE REIGN OF LESZEK
THE BLACK, PRZEMYSŁ II AND WENCESLAUS II
OF BOHEMIA: COMPOSITIONS AND FUNCTIONS OF CHARTER
DESIGNS
BOGUSŁAW KRASNOWOLSKI
WIZJE I PROJEKTY / VISIONS AND PROJECTS
pdf-logo
ŻYCIE NA PLACU PIŁSUDSKIEGO — AUTORSKA WIZJA PLACU
PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
LIFE ON PIŁSUDSKI SQUARE — AN ORIGINAL VISION
OF PIŁSUDSKI SQUARE IN WARSAW
MAREK BUDZYŃSKI
IN MEMORIAM
 pdf-logo
PROFESOR STANISŁAW JUCHNOWICZ — IN MEMORIAM
PROFESSOR STANISŁAW JUCHNOWICZ — IN MEMORIAM
ZBIGNIEW ZUZIAK
pdf-logo
ARCHITEKTURA, SZTUKA, PIĘKNO — PAMIĘCI PROFESORA
WOJCIECHA KOSIŃSKIEGO
ARCHITECTURE, ART, BEAUTY — IN LOVING MEMORY OF
PROFESSOR WOJCIECH KOSIŃSKI
ZBIGNIEW ZUZIAK
 pdf-logo
PROFESOR WOJCIECH KOSIŃSKI — IN MEMORIAM
MISTRZ OCZAMI UCZNIA
PROFESSOR WOJCIECH KOSIŃSKI — IN MEMORIAM
THE MASTER THROUGH THE EYES OF THE STUDENT
MIŁOSZ ZIELIŃSKI