Tom XLIII / 2015

teka2015-okladka
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                   
pdf-logo SPIS TREŚCI
 
 pdf-logo OD REDAKCJI
NOTE FROM THE EDITOR
 
 pdf-logo
HANNA PRZEGON
 Sprawozdanie z konferencji naukowej
 Report of the scientific conference
 
 pdf-logo
 BONAWENTURA MACIEJ PAWLICKI
 Związki polsko-włoskie w architekturze doby odrodzenia 1500–1600
 Legami polacco-italiani nell’architettura del rinascimento 1500–1600
 
 pdf-logo
BONAWENTURA MACIEJ PAWLICKI
O Zamościu bez przemilczeń (idee ochrony zabytków)
About Zamość without concealments (heritage protection ideas)
 
 

pdf-logo
BONAWENTURA MACIEJ PAWLICKI
Zmienność pojęć w teorii i praktyce konserwacji zabytków
i ochrony dóbr kultury (100 lat ochrony Zamościa)
 Differences in the theory and practice of the preservation of monuments and the protectionof cultural heritage sites (100 years of Zamość protection)
 
 

 pdf-logo
WOJCIECH PRZEGON
Kawiarnia „Ratuszowa” miejscem spotkań zamojskiej elity – socjologia kultury – socjologia miasta
The Ratuszowa Café as a meeting place of the
Zamość elite – sociology of culture – urban sociology
 
 

 pdf-logo
PIOTR KONDRACIUK
Wybrane aspekty życia codziennego mieszkańców barokowego Zamościa
w świetle dokumentów i pamiętników
The chosen aspects of the baroque Zamość residents’ everyday life in the light of sources and diaries
 
 

 pdf-logo
ZBIGNIEW MYCZKOWSKI
Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście
idei tożsamości miejsca i jej składników
Strategic landscape of Zamość Fortress in context
of idea of identity of place and its parameters
 
 

 pdf-logo
URSZULA FORCZEK-BRATANIEC
Wizualny wymiar Twierdzy Zamość.
Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego
A visual dimension of Zamość Fortress.
A visual study and its role in the protecton of the post-fortress landscape
 
 

 pdf-logo
JAKUB ŻYGAWSKI
Niezrealizowane projekty śródmieścia Zamościa w XIX i XX wieku na podstawie archiwalnych opracowań kartograficznych i planistycznych
Unaccomplished designs for Zamość town centre in the 19th and 20th centuries on the basis of
archival cartographic and planning records
 
 

 pdf-logo
STANISŁAW ORŁOWSKI
Dwie Dekady – Zamość w latach 1960–1980
Zamość of 60s–80s of the last century in photography
of Stanisław Orłowski
 
 

 pdf-logo
STRESZCZENIA POZOSTAŁYCH REFERATÓW
ABSRTACTS OF OTHER LECTURES
 
 

 pdf-logo
JAN KOSIŃSKI
Idee i realizacje z dziedziny projektowania konserwatorskiegow XXI w. Na wybranych przykładach
A showcase of the ideas and implementations in the field of historical conservation design in the21st century, based on a selection of examples
 
 

 pdf-logo
EWELINA WOŹNIAK-SZPAKIEWICZ
Kontestując granice. O transgresji w architekturze
Contesting limits. Transgression in architecture.
 
   

 pdf-logo
ANETA SARGA
Ekologiczne mosty piesze
The ecological pedestrian bridges
   

 pdf-logo
BARTOSZ DENDURA
Miasto postolimpijskie – Londyn 2012
Post olympic city – London 2012
pdf-logo
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku
i współczesne
City as text. Classicist ideal cities from the second half of the 20th century
and contemporaneity.