Tom XLV / 2017

teka_OKŁADKA_45
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                 
pdf-logo SPIS TREŚCI
 pdf-logo SŁOWO WSTĘPNE OD REDAKCJI
NOTE FROM THE EDITOR
WOJCIECH KOSIŃSKI,
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR IN CHIEF
MIŁOSZ ZIELIŃSKI,
SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY OF THE EDITORIAL
CRACOVIANA
 pdf-logo
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. TADEUSZ PRZEMYSŁAW SZAFER – TEORETYK ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ
PROF. TADEUSZ PRZEMYSŁAW SZAFER, D. SC. PH.D. ENG. ARCH. – THEORETICAN OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE
ARCHIWALIA / ARCHIVES
 pdf-logo
JANUSZ BALLENSTEDT / J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ (RED.)
TEORIA MINIMUM W ARCHITEKTURZE
THEORY OF THE MINIMUM IN ARCHITECTURE
 
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
 pdf-logo
MACIEJ ZŁOWODZKI, KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL
O ARCHITEKTURZE BUDYNKÓW BIUR W WIEDNIU
ON THE ARCHITECTURE OF THE VIENNESE OFFICE BUILDING
 
 

pdf-logo
NIKOS A. SALINGAROS, KENNETH G. MASDEN II
THE SCIENCE OF INTELIGENT ARCHITECTURE
NAUKA O INTELIGENTNEJ ARCHITEKTURZE
 
 pdf-logo
AGATA TWARDOCH
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ, CZY MNIEJ ZA WIĘCEJ. PRZESTRZENNE, SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE KWESTII MIKROAPARTAMENTÓW
LESS MEANS MORE, OR LESS FOR MORE. SPATIAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE ISSUE OF MICROAPARTMENTS
 
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
 pdf-logo
AGATA ZACHARIASZ, HALINA LIPIŃSKA
TRAWY W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ. O PROJEKTOWANIU Z TRAWAMI
GRASSES IN AN URBAN SPACE. ON DESIGNING WITH GRASS
 
 

 pdf-logo
PIOTR URBAŃSKI, MIŁOSZ WALERZAK, AGNIESZKA WILKANIEC, AGNIESZKA ROSADA
IDEOGRAMY REKONSTRUKCJI I WIRTUALNE MODELE PRZESTRZENNE TWORZONE NA BAZIE HISTORYCZNYCH MAP TOPOGRAFICZNYCH W BADANIACH ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW OGRODOWYCH
RECONSTRUCTION IDEOGRAMS AND VIRTUAL SPATIAL MODELS CREATED ON THE BASIS OF HISTORICAL TOPOGRAPHIC MAPS IN THE RESEARCH ON HISTORIC RESIDENCE-PARK COMPLEXES
 
 


 pdf-logo
MONIKA EWA ADAMSKA
OGRÓD ZOOLOGICZNY W OPOLU. HARMONIA ŚWIATA ROŚLIN I ZWIERZĄT
ZOOLOGICAL GARDEN IN OPOLE. HARMONY OF THE WORLD OF PLANTS AND ANIMALS
 
 

 pdf-logo
PRZEMYSŁAW BASTER
PARK MIEJSKI A PARK WIEJSKI. ZNACZENIE PARKU W UKŁADZIE URBANISTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU REWITALIZACJI KRAJOBRAZU WSI STRZELCE WIELKIE
NOT ONLY TOWN PARKS. THE SIGNIFICANCE OF A COUNTRY PARK IN THE URBAN LAYOUT AND ITS ROLE IN THE RECOMPOSITION DESIGN OF STRZELCE WIELKIE VILLAGE LANDSCAPE
 
 

 
 pdf-logo
BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, JAN ŁUKASZKIEWICZ, PIOTR WIŚNIEWSKI
PRZEKSZTAŁCENIA KOMPOZYCJI SZATY ROŚLINNEJ PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE PO 60 LATACH
THE TRANSFORMATION OF VEGETATION’S COMPOSITION 60 YEARS AFTER THE ESTABLISHMENT OF SILESIA PARK
 
 

 pdf-logo
 ANNA STANIEWSKA
MIEJSCA UPAMIĘTNIENIA AKCJI T4 JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEJ INTERWENCJI W HISTORYCZNYCH ZAŁOŻENIACH PARKOWYCH SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
 ACTION T4 MEMORIALS: ONE TYPE OF CONTEMPORARY INTERVENTIONS IN HISTORICAL 19TH/20TH CENTURY PSYCHIATRIC HOSPITAL PARKS
 
 

 
 


pdf-logo
AGNIESZKA WILKANIEC, ANNA GALECKA-DROZDA, MIŁOSZ WALERZAK, AGNIESZKA ROSADA
ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW GIS W ANALIZIE HISTORYCZNYCH ZAŁOŻEŃ ZIELENI
USING GIS TO STUDY AND ANALYSE HISTORICAL GREENER
 

 
 

pdf-logo
BARBARA WYCICHOWSKA
EKOHYDROLOGIA I RACJONALNOŚĆ PRZESTRZENNO-PROGRAMOWA – POZYTYWNE KWANTYFIKATORY REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO PARKU JULIANOWSKIEGO W ŁODZI 
ECO-HYDROLOGY AND THE SPATIAL-PROGRAMME RATIONAL – POSITIVE REVITALIZATION QUANTIFIERS OF THE HISTORICAL JULIANOWSKI PARK IN ŁÓDŹ
   

 pdf-logo
BOŻENA ŁEBZUCH
WSPÓŁCZESNE KOMPOZYCJE BYLINOWE JAKO ELEMENT PODNOSZĄCY WALOR ESTETYCZNY ZESPOŁÓW PAŁACOWO-PARKOWYCH (NA PRZYKŁADZIE REZYDENCJI NALEŻĄCYCH DO RODZINY HENCKEL VON DONNERSMARCKÓW)
CONTEMPORARY PERENNIAL COMPOSITIONS AS AN ENRICHING CONTRIBUTION TO THE AESTHETICS OF PALACE-AND-PARK COMPLEXES (ILLUSTRATED BY THE HENCKEL VON DONNERSMARCK FAMILY RESIDENCES)
 
 pdf-logo
KAROLINA PORADA
FORMY ZIEMNE W KOMPOZYCJI WSPÓŁCZESNYCH PARKÓW MIEJSKICH
EARTHWORKS IN THE COMPOSITION OF CONTEMPORARY URBAN PARKS
pdf-logo
ZUZANNA BORCZ, IRENA NIEDŹWIECKA-FILIPIAK
LOSY MAŁYCH MIAST POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE AGLOMERACJI
FORTUNES OF SMALL TOWNS LOCATED IN THE VICINITY OF LARGE AGGLOMERATIONS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBAN DESIGN AND SPATIAL PLANNING
 pdf-logo
BOHDAN POSATSKYY, MYKHAILO HRYTSAK
MUSEUM COMPLEXES IN THE URBAN STRUCTURE OF METROPOLITAN LVIV
KOMPLEKSY MUZEALNE W STRUKTURZE URBANISTYCZNEJ METROPOLITALNEGO LWOWA
 pdf-logo
 ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, ALICJA ŚWITALSKA
 PLANOWANIE CZY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 SPATIAL PLANNING OR LAND-USE ZONING
 pdf-logo
KLARA CZYŃSKA, PAWEŁ RUBINOWICZ, ADAM ZWOLIŃSKI
ANALIZY ZABUDOWY WYSOKIEJ W KRAJOBRAZIE MIASTA
ANALYSES OF TALL BUILDINGS IN THE CITYSCAPE
 pdf-logo
SZENDI ANNA
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE, MOKOTÓW I KRÓLIKARNIA JAKO PRZYKŁAD DAWNYCH PODMIEJSKICH ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH KSZTAŁTUJĄCYCH OBECNĄ PRZESTRZEŃ WARSZAWY
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE, MOKOTÓW AND KRÓLIKARNIA AS THE EXAMPLE OF FORMER SUBURBAN GARDEN ASSUMPTIONS SHAPING CURRENT WARSAW SPACE
 pdf-logo
DOROTA WANTUCH-MATLA
PRZEOBRAŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
PUBLIC SPACE TRANSFORMATIONS IN POLAND AND EUROPEAN FUNDS – LESSER POLAND VOIVODESHIP
 pdf-logo
MAGDALENA WILKOSZ-MAMCARCZYK
ROLA PARKÓW MIEJSKICH W PROCESACH REWITALIZACJI  – NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH MAŁYCH MIAST MAŁOPOLSKI 
THE ROLE OF PUBLIC PARKS IN REVITALISATION PROCESS – SELECTED EXAMPLES OF SMALL CITIES FROM THE SOUTH OF POLAND

 pdf-logo
MONIKA ZAWADZKA
MIEJSCE-ZETKNIĘCIA-FASAD. NIEWIDZIALNY NOŚNIK SPÓJNOŚCI ORAZ DYNAMIKI FORMY URBANISTYCZNEJ
THE FAÇADE-TO-FAÇADE INTERFACE. AN INVISIBILE MEDIUM OF URBAN FORM COHERENCE AND DYNAMICS
 pdf-logo
KAROLINA DUDZIC-GYURKOVICH
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH LIZBONY: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
FORMING OF PUBLIC SPACES OF LISBON: HISTORY AND THE PRESENT DAY
 pdf-logo
KURTYKA PAWEŁ
UTRACONA SZANSA MIEJSKOŚCI – TEREN POWOJSKOWY „NOWEGO MIASTA” W KRAKOWIE
LOST CHANCE FOR URBANITY: POSTMILITARY AREA OF „NEW CITY” IN CRACOW
 pdf-logo
PAWEŁ WOJDYLAK
ARCHITEKTURA ULICY A STRATEGIA REWITALIZACJI WE WROCŁAWIU
ARCHITECTURE OF THE STREET AND REVITALIZATION STRATEGY OF WROCŁAW

 pdf-logo
BATA MALINOWSKA-PETELEZ
WENECKIE FLÂNEURIES. SZKICE OSOBISTE Z PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
VENETIAN FLÂNEURIES. PERSONAL SKETCHES FROM URBAN SPACE
  HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW / HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION

pdf-logo
DOMINIKA KUŚNIERZ-KRAUPA, MICHAŁ KRUPA
WIŚLICA – POMNIK HISTORII
WIŚLICA – MONUMENT OF HISTORY
 pdf-logo
KATARZYNA ŁAKOMY
BUDOWNICTWO WILLOWE W TEORII I PRAKTYCE UTOPISTÓW I REFORMATORÓW URBANISTYKI PRZEŁOMU XIX I W WIEKU
VILLA ARCHITECTURE IN THE THEORY AND PRACTICE OF UTOPIST AND REFORMATO
 pdf-logo
AGNIESZKA FILLA-SPELINA
JAROSŁAW. UWAGI O HISTORII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA (X-XV WIEK))
JAROSŁAW. COMMENTS ABOUT THE HISTORII OF SPATIAL
 pdf-logo
BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, JAN ŁUKASZKIEWICZ
NOWE OBIEKTY NAUKOWO-EDUKACYJNE W EUROPEJSKICH PARKACH ZABYTKOWYCH
NEW SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FACILITIES IN EUROPEAN HISTORICAL GARDEN
 pdf-logo
DENISA HALAJOVÁ
ADAPTACJA HISTORYCZNEGO PARKU PRZY DWORZE W MIEJSCOWOŚCI DOLNÁ STREHOVÁ
THE ADAPTATION OF THE HISTORIC PARK AT THE MANOR HOUSE IN DOLNÁ STREHOVÁ
 pdf-logo
DOROTA SIKORA
NOWE TENDENCJE W OBIEKTACH ZIELENI ZABYTKOWEJ – NA PRZYKŁADZIE OGRODU WERSALSKIEGO
NEW TRENDS IN HISTORIC GREENERY SITES – BASED ON THE VERSAILLES GARDEN
 pdf-logo
MONIKA SOKOŁOWSKA
STUDIA NAD KSZTAŁTEM JAROSŁAWSKIEJ KAMIENICY PRZYRYNKOWEJ
STUDIES ON A SHAPE OF TENEMENET HOUSE ON THE MARKET IN JAROSŁAW
 pdf-logo
ANNA STEUER-JUREK
WSPÓŁCZESNE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA DAWNYCH ZWIERZYŃCÓW
CONTEMPORARY WAYS IN THE DEVELOPEMENT OF THE FORMER DEERPARKS
 pdf-logo
MARIOLA WOJTKIEWICZ
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TENDENCJI I TECHNOLOGII JAKO PRÓBA SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ ZWIEDZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE DOMU URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI CZ.1
USING MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES TO MEET VISITORS’ EXPECTATIONS, TAKING AS AN EXAMPLE THE BIRTHPLACE OF FRYDERYK CHOPIN AND PARK IN ŻELAZOWA WOLA PART 1
 pdf-logo
ANNA TARNAWSKA
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TENDENCJI I TECHNOLOGII JAKO PRÓBA SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ ZWIEDZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE DOMU URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI CZ.2
USING MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES TO MEET VISITORS’ EXPECTATIONS, TAKING AS AN EXAMPLE THE BIRTHPLACE OF FRYDERYK CHOPIN AND PARK IN ŻELAZOWA WOLA PART 2
 pdf-logo
ADAM TURECKI
„OCHRONA NATURY’ KONTRA OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA PRZYKŁADZIE „WIELKIEGO ZWIERZYŃCA JELENI” Z XVIII W. W BIAŁYMSTOKU
 „PROTECTION OF NATURE” VERSUS PROTECTION OF CULTURAL LANDSCAPE OF THE 18TH CENTURY „DEER PARK” IN BIAŁYSTOK
SZTUKI PIĘKNE W ARCHITEKTURZE / FINE ARTS IN ARCHITECTURE
 pdf-logo
KONRAD KUCZA-KUCZYŃSKI
MIASTA MAGICZNE
MAGIC URBAN PLACES
MŁODA TEKA / YOUNG TEKA
pdf-logo
PATRYCJA SATEJA
FASCYNACJA KULTURĄ JAKO SPOSÓB ZAPOŻYCZEŃ KRAJOBRAZOWYCH NA TERENACH HISTORYCZNYCH
THE FASCINATION OF CULTURE AS A METHOD OF LADSCAPE-BORROWING IN HISTORICAL AREAS
WSPOMNIENIA / REMINISCENCES

pdf-logo
BONAWENTURA MACIEJ PAWLICKI
PROFESOR WIKTOR ZIN – SPOJRZENIE NA DZIEŁA I TWÓRCZOŚĆ
PROFESSOR WIKTOR ZIN – A LOOK AT HIS LIFE’S WORK
NOWE KSIĄŻKI / NEW BOOKS

pdf-logo
KRZYSZTOF INGARDEN
MODERNIZM UDOMOWIONY, WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA CHIŃSKA
LOCALIZED MODERNISM, CONTEMPORARY CHINESE ARCHITECTURE

pdf-logo
WOJCIECH KOSIŃSKI
JACEK GYURKOVICH, ANNA AGATA KANTAREK, AGATA ZACHARIASZ
„KRÓLEWSKA REZYDENCJA W ŁOBZOWIE WE WSPÓŁCZESNEJ STRUKTURZE URBANISTYCZNEJ KRAKOWA”
THE ROYAL RESIDENCE IN ŁOBZÓW IN CONTEMPORARY KRAKÓW URBAN STRUCTURE