Tom XLVI / 2018

TEKA_2018_COVER
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                 
 pdf-logo SPIS TREŚCI
 pdf-logo NOWE UWARUNKOWANIA – WIELKI ZAKRĘT ORAZ DALSZE WIDOKI
NEW CONDITIONS – THE GREAT TURN AND FURTHER PROSPECTS
WOJCIECH KOSIŃSKI,
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR IN CHIEF
MIŁOSZ ZIELIŃSKI,
SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY OF THE EDITORIAL
CRACOVIANA
 pdf-logo
WOJCIECH KOSIŃSKI
WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI – GURU CZY GENIUSZ?
WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI – A GURU OR A GENIUS?
ARCHIWALIA / ARCHIVES
 pdf-logo
J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ
JANUSZ BALLENSTEDT I JEGO TEORIA MINIMUM
JANUSZ BALLENSTEDT AND HIS THEORY OF MINIMUM IN ARCHITECTURE
 
pdf-logo
JANUSZ BALLENSTEDT
SZKOŁA ŻÓRAWSKIEGO
ŻÓRAWSKI’S SCHOOL
pdf-logo
J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ
JULIUSZ ŻÓRAWSKI NAUCZYCIEL
JULIUSZ ŻÓRAWSKI THE TEACHER
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
 pdf-logo
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
METROPOL PARASOL – NOWA IKONA SEWILLI KONTROWERSJE WOKÓŁ OBECNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY W HISTORYCZNEJ TKANCE MIASTA
METROPOL PARASOL – SEVILLE’S NEW ICON COTROVERSY SURROUNDING THE PRESENCE OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN A CITY’S HISTORICAL URBAN TISSUE
 
 

pdf-logo
MIACHAŁ CIUŁA
GRA BRYŁ W ŚWIETLE, CZYLI ROLA SŁOŃCA W ARCHITEKTURZE
THE PLAY OF MASSES IN THE LIGHT, OR THE ROLE OF THE SUN IN ARCHITECTURE
 
 pdf-logo
MATTHEW E. GLADDEN
INGARDENOWSKA „FENOMENOLOGIA SYSTEMOWA „JAKO PODSTAWA POSTHUMANIZOWANEJ PRAKTYKI ARCHITEKTURY
AN INGARDENIAN „SYSTEMS PHENOMENOLOGY” AS THE BASIS FOR POSTHUMANIZED ARCHITECTURAL PRACTICE
 
 pdf-logo
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
ROMANTYCZNA GEOMETRIA I NOWY MODERNIZM
ROMANTIC GEOMETRY AND NEW MODERNISM IN NEW POLISH RELIGIOUS ARCHITECTURE
 pdf-logo
KRZYSZTOF INGARDEN
WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA CHIŃSKA DRUGIEJ FALI
CONTEMPORARY CHINESE ARCHITECTURE OF THE SECOND WAVE
 
 

 pdf-logo
DANIEL MOVILLA VEGA, ADOLFO SOTOCA, MATEUSZ GYURKOVICH
BUDYNEK DOMU NARKOMFINU W MOSKWIE: LEKCJE Z REPUBLIKI WEIMARSKIEJ
BUILDING NARKOMFIN HOUSE IN MOSCOW: LESSONS FROM THE WEIMAR REPUBLIC
 
 pdf-logo
KINGA ZINOWIEC-CIEPLIK
PROJEKTOWANIE NATURY – PROJEKTANT SYMBIOTYCZNY
NATURE DESIGN – SYMBIOTIC DESIGN
 
 

 pdf-logo
MACIEJ ZŁOWODZKI, KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL
O ARCHITEKTURZE BUDYNKÓW BIUR W OSLO
ON THE ARCHITECTURE OF OFFICE BUILDINGS IN OSLO
 
 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE  
 pdf-logo
 MONIKA EWA ADAMSKA
CMENTARZE WSI POKÓJ ŚWIADECTWEM WIELOKULTUROWEJ HISTORII MIEJSCOWOŚCI
CEMETERIES OF POKÓJ AS EVIDENCE OF MULTICULTURAL HISTORY OF THE VILLAGE
 

 pdf-logo
 MARIA AUBÖCK
A HELINGS LANDSCAPE – THE STEINHOF GARDENS
LECZNICZY KRAJOBRAZ – OGRODY STEINHOF
 
 

 
 


pdf-logo
MAGDALENA CZAŁCZYŃSKA-PODOLSKA
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ CZŁOWIEKOWI NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MIEJSKICH
SHAPING HUMAN-FRIENDLY SPACE BASED ON THE EXAMPLES OF SELECTED CONCEPTS OF URBAN SPACE DEVELOPMENT
 

 

 

pdf-logo
MARGOT DUDKIEWICZ, MONIKA KOWALCZYK, PATRYK KRUPIŃSKI
OGRÓD JAKO MIEJSCE SPOTKANIA DZIECKA Z PRZYRODĄ – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY UL. RADOMSKIEJ W LUBLINIE
GARDEN AS A MEETING PLACE FOR A CHILD WITH NATURE – A PROJECT TO DEVELOP THE PLAYGROUND AT RADOMSKA STREET IN LUBLIN
 pdf-logo
ALBERT FEKETE, MARTIN VAN DEN TOORN
SACRED EYE-CATCHERS
SACRUM PRZYCIĄGAJĄCE WZROK
 
 pdf-logo
JAN ŁUKASZKIEWICZ, BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, ELŻBIETA MYJAK-SOKOŁOWSKA, JAKUB BOTWINA, PIOTR WIŚNIEWSKA
STUDIUM PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ZACHODNIEGO BRZEGU KANAŁU ŻERAŃSKIEGO
ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE STUDY ALONG WITH THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF PART OF ŻERAŃ CANAL’S WESTERN EMBANKMENT
pdf-logo
PAWEŁ NOWAK
DELIMITACJA JEDNOSTEK ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH KLUCZEM DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM MIASTA
 DELIMITATION OF ARCHITECTONIC-LANDSCAPE UNITS AK KEY FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF THE CITY LAND
pdf-logo
KATARZYNA PLUTA
SACRUM WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE WARSZAWY
SACRUM IN THE CONTEMPORARY LANDSCAPE OF WARSAW
 pdf-logo
 KRZYSTOF M. ROSTAŃSKI
 REWITALIZACJA TERENU „PRZENIKAJĄCYCH SIĘ ŚWIATÓW” – ŻABIE DOŁY W BYTOMIU
 REVITALIZATION OF INTERWINED WORLDS” ŻABIE DOŁY IN BYTOM CASE STUDY
 pdf-logo
WOJCIECH RYMSZA-MAZUR
TOŻSAMOŚĆ MIEJSC ZWIĄZANYCH Z AUSTRO-WĘGIERSKIMI ZAŁOŻENIAMI ZAPLECZY MILITARNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU – PROJEKTY, KREACJE KONSERWATORSKIE, REALIZACJE
IDENTITY OF PLACES LINKED TO THE AUSTRO-HUNGARIAN MILITARY FACILITY ARRANGEMENTS IN CONTEMPORARY LANDSCAPE ARCHITECTURE- DESIGN, CONSERVATION CREATIONS, EXECUTIONS
 pdf-logo
MARTIN VAN DEN TOORN, ALBERT FEKETE
COPOSITION AND DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
KOMPOZYCJA I PROJEKTOWANIE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU
 pdf-logo
MONIKA TROJANOWSKA
MIEJSCA ŚWIĘTE W ZIELONYCH PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH
SACRED PLACES IN PUBLIC OPEN GREEN AREAS
 pdf-logo
KRZYSZTOF WIELGUS, JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS
WYJĄTKOWE I UNIWERSALNE WARTOŚCI DAWNYCH KRAJOBRAZÓW WAROWNYCH
UNIQUE AND UNIVERSAL VALUES OF FORMER FORTIFIED LANDSCAPES
 pdf-logo
SŁAWOMIR WOJTKIEWICZ
TEORETYCZNE ASPEKTY PRAKTYKI W ARCJITEKTURZE KRAJOBRAZU NA PRZYKLADZIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ „ALEI NIEZŁOMNYCH” W PARKU KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W BIAŁYMSTOKU
THEORETICAL ASPECTS OF DESIGN PRACTICE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE, THE CASE OF THE CONCEPT DESIGN OF THE „UNBROKEN AVENUE” IN THE 3RD MAY CONSTITUTION PARK IN BIAŁYSTOK
 pdf-logo
JOANNA SZWED
NOCNY OBRAZ BLACKPOOL JAKO PRZYKLAD KRAJOBRAZU ONIRYCZNEGO
THE NIGHT IMAGE OF THE CITY OF BLACKPOOL AS AN EXAMPLE OF THE ONEIRIC LANDSCAPE
 pdf-logo
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
INWENTARYZACJA WIDOKÓW W IMPLEMENTACJI IDEI WIDOKU ZAPOŻYCZONEGO W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYM
VIEW SURVEYING IN THE IMPLEMETATION OF THE CONCEPT OF THE BORROWED VIEW IN ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE DESIGN
  URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBAN DESIGN AND SPATIAL PLANNING
 pdf-logo
WOJCIECH BAL
PLURALISTYCZNE KIERUNKI ROZWOJU NADMORSKIEGO KRAJOBRAZU NA TERENIE POMORZA ZACHODNIEGO
PLURALISTIC TRENDS IN DEVELOPMENT OF SESIDE LANDSCAPE OF WESTERN POMERANIA
 pdf-logo
ALEKSANDER BÖHM
URBANIŚCI – ZAWÓD NIECHCIANEGO ZAUFANIA PUBLICZNEGO
URBAN PLANNERS A PROFFESION OF UNWANTED PUBLIC TRUST
pdf-logo
JACEK GYURKOVICH
WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE – W POSZUKIWANIU KLIMATU MIEJSKOŚCI
CONTEMPORARY HOUSING ENVIRONMENT – IN SEARCH FOR URBAN CLIMATE
pdf-logo
BEATA MALINOWSKA-PETELEZ, MARIUSZ TWARDOWSKI
MIASTO/NIE-MIASTO. BRASÍLIA
CITY/NON-CITY. BRASÍLIA
 pdf-logo
MAŁGORZATA MIZIA
WSPÓŁCZESNY ARCHITEKT JEST URBANISTĄ
PRESENT-DAY ARCHITECT IS AN URBAN DESIGNER
 pdf-logo
MARTA SKIBA
WYKORZYSTANIE ROZMYTYCH MAP KOGNITYWNYCH FCM, JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
THE USE OF FUZZY COGNITIVE MAPS (FCM) AS AN INSTRUMENT FACILITATING THE PROCESS OF DECISION-MAKING IN SPATIAL PLANNING
 pdf-logo
ELIZA SOCHACKA-SUTKOWSKA
ZNACZENIE PUBLICZNYCH INWESTYCJI KULTURY DLA REURBANIZACYJNEGO ROZWOJU MIASTA
FUNCTION OF PUBLIC INVESTMENTS IN CULTURAL INFRASTRACTURE WITHIN REURBANIZATION MODEL OF CITY’S DEVELOPMENT
 pdf-logo
IZABELA SYKTA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I MIEJSKA EKOLOGIA JAKO ZRÓWNOWAŻONE ODPOWIEDZI NA NIEZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SZANGHAJU
LANDSCAPE ARCHITECTURE AND CITY ECOLOGY AS SUSTAINABLE ANSWERS TOTHE UN-SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SHANGHAI
 HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW / HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION
 pdf-logo
JACEK CZECHOWICZ
ROZBUDOWA KOŚCIOŁA KARMELITÓW BOSYCH W KRAKOWIE W LATACH 1929-1933 WEDŁUG ÓWCZESNEGO DZIENNIKA PRAC BUDOWLANYCH
EXTENSION OF THE CHURCH OF THE DISCALED CARMELITIES IN KRAKOW IN THE YEARS 1929-1933 ACCORDING TO ITS CONSTRUCTION LOG FROM THAT PERIOD
 pdf-logo
MARZANNA JAGIEŁŁO, WOJCIECH BRZEZOWSKI
ZESPOŁY KALWARYJNE Z TERENU ŚLĄSKA I DAWNEGO HRABSTWA KŁODZIEKGO ORAZ ICH WALORY KRAJOBRAZOWE
CALVARY COMPLEXES FROM SILESIA AND FORMER KŁODZKO COUNTY AND THEIR LANDSCAPE VALUES
 pdf-logo
KATARÍNA KRISTIÁNOVÁ
SACRUM IN HOSPITAL COMPLEXES – THE CASE OF STUMMER’S HOSPITAL IN TOPOL’CANY
SACRUM KOMPLEKSÓW SZPITALNYCH – STUDIUM SZPITALA STRUMMERA W MIEJSCOWOŚCI TOPOL’CANY
 pdf-logo
DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, KAZIMIERZ KUŚNIERZ
KRAJOBRAZ KULTUROWY RØROS – WPISANY NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO
CULTURAL LANDSCAPE OF RØROS – INSCRIBED IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST
 pdf-logo
GRAŻYNA LASEK
SACRUM W KOMPOZYCJACH PRZESTRZENNYCH ŚLĄSKICH CMENTARZY KATOLICKICH – STUDIUM PRZYPADKU
SACRUM IN SPATIAL COMPOSITION OF SILESIAN CATHOLIC CEMETRIES – CASE STUDY
 pdf-logo
ANNA MITKOWSKA
KRAJOBRAZY ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
LANDSCAPES OF MEDIEVAL EUROPE
pdf-logo
ŁUKASZ PRZYBYLAK
SACRUM W PROGRAMIE KOMPOZYCYJNYM XIX-WIECZNYCH ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH NA ŚĄSKU
SACRAL ASPECT OF COMPOSITION IN 19TH GARDENS IN SILESIA
pdf-logo
KLAUDIA STALA
ROLA TRADYCJI ANTYCZNEJ W SZTUCE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ. ROZWAŻANIA NA TEMAT TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ 
ROLE OF ANCIENT TRADITION IN THE EARLY-MEDIEVAL ART. DISCUSSION ON THE EUROPEAN IDENTITY
pdf-logo
KINGA SZILAGYI, ORSOLYA FEKETE
SACRUM OF NATURE IN THE COMPOSITION OF THE BUDAPEST VÁROSLIGET URBAN PARK. EVOLUTION OF SPACE COMPOSITION ASPECTS IN A 2 CENTURY-LONG HISTORY
SACRUM NATURY W KOMPOZYCJI PARKU MIEJSKIEGO VÁROSLIGET W BUDAPESZCIE. ASPEKTY EWOLUCJI KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ W DWÓCH WIEKACH – DŁUGA HISTORIA