Tom XLVII / 2019

Teka KUiA 47-19 okladka.indd
pdf-logo STOPKA REDAKCYJNA                                                                                                                   
pdf-logo SPIS TREŚCI
 
 pdf-logo
W STRONĘ PIĘKNA ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I KRAJOBRAZU MIASTA —WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI TOMU
TOWARDS THE BEAUTY OF THE ARCHITECTURE, URBAN LAYOUT
AND LANDSCAPE OF THE CITY — INTRODUCTION TO THE SUBJECT
MATTER DISCUSSED IN THIS VOLUME
MIŁOSZ ZIELIŃSKI, PRZEMYSŁAW KOWALSKI
 
CRACOVIANA
 pdf-logo
 MIASTA ZNACZĄCE — MISCELLANEA
 SIGNIFICANT CITIES — MISCELLANEA
 WOJCIECH KOSIŃSKI
 
ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE
 pdf-logo
ODRESTAUROWANE I NOWE HALE TARGOWE W MIASTACH EUROPEJSKICH
RESTORED AND NEW MARKET HALLS IN EUROPEAN CITIES
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
 
pdf-logo
PIĘKNO A REALNOŚĆ ARCHITEKTURY
BEAUTY AND THE REALITY OF ARCHITECTURE
TOMASZ KOZŁOWSKI
 
 
pdf-logo
NARRATYWIZM PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W POWIĄZANIU ZE SZTUKĄ
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
NARRATIVITY OF PUBLIC SPACE IN CONNECTION WITH PUBLIC ART
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
 
 pdf-logo
O ARCHITEKTURZE ZACHODNIEJ UKRAINY W ASPEKCIE ESTETYCZNO-WRAŻENIOWYM NOSTALGII HISTORYCZNEJ
ON THE ARCHITECTURE OF WESTERN UKRAINEIN AESTHETIC-IMPRESSIONIST ASPECT OF HISTORICAL NOSTALGIA
WOJCIECH JAN CHMIELEWSKI,  KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL, MACIEJ ZŁOWODZKI
 
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
 pdf-logo
TRANSFORMACJE ZIELENI PRZYULICZNEJ W RZESZOWIE
 TRANSFORMATIONS OF STREET GREENERY IN RZESZÓW
 ZBIGNIEW W. CZERNIAKOWSKI, MARTA GARGAŁA-POLAR
 
 pdf-logo
THE KEY ROLE OF DESIGN KNOWLEDGE IN DEVELOPING A RESEARCH METHODOLOGY FOR A RESEARCH PROJECT ON RE-DESIGN OF NINETEENTH-CENTURY PUBLIC PARKS (HYPPE)
KLUCZOWA ROLA WIEDZY PROJEKTOWEJ W ROZWOJU METODOLOGII BADAŃ DLA PROJEKTU BADAWCZEGO PRZEPROJEKTOWANIA XIX-WIECZNYCH PARKÓW PUBLICZNYCH (HYPPE)
 ALBERT FEKETE, MARTIN VAN DEN TOORN
 
 pdf-logo
OCHRONA „DRZEW-WETERANÓW” W WARSZAWIE — PRZYKŁADY
WYBRANYCH ULIC HISTORYCZNYCH (ULICA PIĘKNA I ALEJA J. CH. SZUCHA)
PROTECTION OF “TREES-VETERANS” IN WARSAW —EXAMPLES OF SELECTED HISTORICAL STREETS (PIĘKNA STREET AND J. CH. SZUCHA AVENUE)
 BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, JAN ŁUKASZKIEWICZ, EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA, JACEK BOROWSKI
 
 pdf-logo
SAD JAKO ELEMENT SZCZEGÓLNY PARKU MIEJSKIEGO — HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
ORCHARD AS A SPECIAL ELEMENT OF AN URBAN PARK —HISTORY AND THE PRESENT
 KINGA KIMIC
 
 pdf-logo
AESTHETIC FUNCTIONS OF URBAN GREENERY IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF CITIES IN SLOVAKIA
ESTETYCZNE FUNKCJE ZIELENI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIAST NA SŁOWACJI
 KATARÍNA KRISTIÁNOVÁ, DANA MARCINKOVÁ
 
 pdf-logo
RESEARCH METHODS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE; AN ANALYTICAL
FRAMEWORK AS BASIS FOR RESEARCH FOR THE REDESIGN OF 19TH CENTURY PUBLIC PARKS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
METODY BADAWCZE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU;ANALITYCZNE STRUKTURY JAKO PODSTAWY BADAŃPRZY PROJEKTACH REKOMPOZYCJI XIX-WIECZNYCH
PARKÓW PUBLICZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
 MARTIN VAN DEN TOORN, MARINA BIHUNOVA, IVA RECHNER DIKA, ATTILA TÓTH, NEVENA VASILIJEVIC
 
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE / URBAN DESIGN AND SPATIAL PLANNING
 
pdf-logo
 ŁAD PRZESTRZENNY A PRAWO
 SPATIAL ORDER AND LAW
 ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
 
pdf-logo
PARK POLE MOKOTOWSKIE W WARSZAWIE— KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ
POLE MOKOTOWSKIE PARK IN WARSAW — SHAPING THE SPATIAL AND FUNCTIONAL STRUCTURE
 KATARZYNA PLUTA
 pdf-logo
DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ORAZ WPŁYW AMERYKAŃSKICH ŚWIATOWYCH WYSTAW NA ROZWÓJ I PLANOWANIE MIAST NA PRZYKŁADZIE NOWEGO JORKU I CHICAGO. CZĘŚĆ I — BADANIA WSTĘPNE
URBAN AND ARCHITECTURAL HERITAGE, AS WELL AS THE IMPACT OF AMERICAN WORLD EXPOS ON CITY PLANNING AND DEVELOPMENT ON EXAMPLE OF NEW YORK AND CHICAGO. PART I — INITIAL STUDIES
IZABELA SYKTA
HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW / HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION
 pdf-logo
BADANIA DAWNEJ DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ W PRZEMYŚLU
THE STUDY ON THE FORMER JEWISH QUARTER IN PRZEMYŚL
MAREK GOSZTYŁA, AGATA MIKRUT
pdf-logo
SAKRALNE DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNE DUKLI — MIASTA NA PODKARPACIU, WYBRANE ZAGADNIENIA
CHURCH ARCHITECTURAL HERITAGE OF DUKLA — THE TOWN ON PODKARPACIE, SELECTED ISSUES
 DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA, JOANNA FIGURSKA-DUDEK
 pdf-logo
BUDOWNICTWO WILLOWE NA TERENIE KATOWIC PO ROKU 1914
(PROBLEMY KONSERWACJI,MODERNIZACJI I KONTEKSTU ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEGO)
VILLA ARCHITECTURE IN KATOWICE AFTER 1914(PROBLEMS OF CONSERVATION, MODERNISATION AND THE ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE CONTEXT)
 KATARZYNA ŁAKOMY
pdf-logo
OGRODY KRÓLEWSKIE W WILANOWIE I ICH ROLA W UTRZYMANIU HISTORYCZNYCH
WARTOŚCI OGRODNICZYCH WSPÓŁCZESNEJ WARSZAWY
ROYAL GARDENS IN WILANÓW AND THEIR ROLE IN KEEPING THE HISTORICAL GARDENING VALUES IN MODERN WARSAW
 ŁUKASZ PRZYBYLAK

 

Error! Please enter an ID value with this shortcode.