ZASADY RECENZOWANIA / REVIEWING RULES


Po przyjęciu manuskryptu do recenzji oceniane są następujące elementy:

  1. Odpowiedzi na aktualne potrzeby naukowe, oryginalność i zasadność metod naukowych i prezentowanych wyników.
  2. Poprawność konstrukcji pracy w tym: czy tytuł pracy odpowiada jej treści?; czy wprowadzenie zawiera cele pracy?, czy streszczenie jasno prezentuje założenia pracy?; poprawności używanej terminologii, wystarczalność i adekwatność cytowanej literatury, poprawny dobór materiału ilustracyjnego.

W drugiej części recenzenci decydują przyjęciu pracy bezwarunkowym czy warunkowym lub nieprzyjęciu pracy do druku, określając konieczność ewentualnych poprawek, ponownej recenzji itd.

Trzecia część stanowi uzasadnienie decyzji i jest miejscem dla recenzenta na wyrażenie dodatkowych uwag, refleksji i ewentualnych wskazówek dla autora.

After a manuscript has been accepted for peer review, the following elements are to be assessed:

  1. Answers to relevant academic needs, the originality and suitability of research methods and findings.
  2. Manuscript structure correctness, including: does the paper’s title correspond to its content?; does the introduction include the study’s goals?; does the abstract clearly present the study’s assumptions?; correct use of terminology, the exhaustiveness and suitability of the literature cited, the correctness of illustrative material.

In the second part, the reviewers decide whether a manuscript can be accepted unconditionally, accepted conditionally or rejected, and specify any necessary revisions or the need for additional review rounds.

The third section is a justification of the reviewer’s decision and provides space for additional remarks, commentary and recommendations for the authors.