Tom / Volume LI (2023)

 

teka_OKŁADKA_2023_v2   pdf-logo EDITORIAL BOARD / STRONA REDAKCYJNA                                                                                                                  
  pdf-logo CONTENTS / SPIS TREŚCI
 
   pdf-logo
FROM THE EDITOR / OD REDAKCJI

CRACOVIANA
   pdf-logo
AREA IN FRONT OF THE NATIONAL MUSEUM IN KRAKÓW AS THE RESULT OF A COMPETITION HELD IN MID-20TH CENTURY
PRZESTRZEŃ PRZED MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE JAKO WYNIK KONKURSU Z POŁOWY XX WIEKU
JERZY WOWCZAK
 
   pdf-logo
MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF RADIAL LAYOUTS ND THE PROBLEM OF PRESERVING THEIR COMPOSITIONAL VALUES ON THE EXAMPLE OF FORMER FREDERICIAN COLONIES IN POLAND
ROZWÓJ MORFOLOGICZNY UKŁADÓW RADIALNYCH I PROBLEM ZACHOWANIA ICH WALORÓW KOMPOZYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE DAWNYCH KOLONII FRYDERYCJAŃSKICH W POLSCE
MONIKA EWA ADAMSKA, TOMASZ FIGLUS
 
URBAN DESIGN / URBANISTYKA
  pdf-logo
INTEGRATION OF DISPERSED FRAGMENTS OF THE URBAN FABRIC IN THE AREA OF DWORZEC TOWAROWY IN KRAKÓW
PROBLEM INTEGRACJI ROZPROSZONYCH FRAGMENTÓW TKANKI MIEJSKIEJ W KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA OKOLICY DWORCA TOWAROWEGO W KRAKOWIE
KRZYSZTOF BIJAKOWSKI
 
   pdf-logo
NEW YORK PARKS AS NODAL AREAS FOR TRADITIONAL AND ALTERNATIVE PUBLIC TRANSPORTATION
PARKI NOWEGO JORKU JAKO OBSZARY WĘZŁOWE TRADYCYJNEJ I ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI
WIESŁAWA GADOMSKA
 
   pdf-logo
CAN GREEN AREAS BE A NOISE BARRIER IN CITIES? ANALYSIS OF CENTRALNY PARK IN OLSZTYN IN TERMS OF NOISE IMPACT AND SOUNDSCAPE MODELLING
CZY TERENY ZIELENI MOGĄ STANOWIĆ BARIERĘ OGRANICZAJĄCĄ HAŁAS W MIASTACH? ANALIZA PARKU CENTRALNEGO W OLSZTYNIE POD KĄTEM ODDZIAŁYWANIA NA HAŁAS I MODELOWANIA KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO
AGNIESZKA JASZCZAK, EWELINA POCHODYŁA-DUCKA, BEATA DREKSLER
 
   pdf-logo
ACTIVE MOBILITY IN THE SMART CITY CONCEPT IMPLEMENTED BY POLISH CITIES
AKTYWNA MOBILNOŚĆ W KONCEPCJI SMART CITY WDRAŻANEJ PRZEZ POLSKIE MIASTA
KATARZYNA ELŻBIETA KRASOWSKA, ANNA SZEWCZENKO, BARBARA ROŻAŁOWSKA
   pdf-logo
RECREATIONAL ACTIVITIES IN FORMAL SQUARES IN SZCZECIN
AKTYWNOŚCI REKREACYJNE REALIZOWANE NA REPREZENTACYJNYCH PLACACH SZCZECINA
ELIZA SOCHACKA, MAGDALENARZESZOTARSKA-PAŁKA, OLHA KRYVORUCHKO
   pdf-logo
PLANNING THE OLYMPIC GAMES LEGACY IN THE CONTEXT OF SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ARCHITECTURAL IMPACT
PLANOWANIE DZIEDZICTWA IGRZYSK OLIMPIJSKICH W KONTEKŚCIE ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO, ŚRODOWISKOWEGO I ARCHITEKTONICZNEGO
BARTOSZ DENDURA, SZYMON KRASICKI
   pdf-logo
THE (UN)REAL CITY BY MAGDALENA ABAKANOWICZ: GUIDELINES FOR CITIES IN TIMES OF PLANETARY CRISIS
MIASTO (NIE)REALNE MAGDALENY ABAKANOWICZ. PRZEWODNIK DLA MIAST DOBY KRYZYSU PLANETARNEGO
IZABELA MIRONOWICZ
   pdf-logo
DIRECTIONS IN URBAN SPATIAL COMMERCIAL AND SERVICE SYSTEMS CHANGES, ON THE EXAMPLE OF LESZNO, A MEDIUM-SIZED POLISH CITY
KIERUNKI ZMIAN W PRZESTRZENNYCH SYSTEMACH OBSŁUGI MIAST NA PRZYKŁADZIE ŚREDNIEJ WIELKOŚCI POLSKIEGO MIASTA LESZNA
BOGUSŁAW WOJTYSZYN, PIOTR SOBIERAJEWICZ
   pdf-logo
CLIMATE CHANGE ADAPTATION AS AN ELEMENT OF URBAN POLICY AND THE SHAPING OF PUBLIC SPACE: THE CASE OF LISBON
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU JAKO ELEMENT POLITYKI MIEJSKIEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: PRZYKŁAD LIZBONY
NATALIA PRZESMYCKA
 
SPATIAL PLAN­NING / PLANOWANIE PRZESTRZENNE
   pdf-logo
CAUSES AND CONSEQUENCES OF DEVELOPMENT PRESSURE ON THE EXAMPLE OF THE RURAL AREAS OF THE KRAKÓW METROPOLITAN AREA
PRZYCZYNY I SKUTKI PRESJI INWESTYCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE OBSZARÓW WIEJSKICH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
ILONA MORAWSKA, MAGDALENA WIOLETTA ZALASIŃSKA
 
ARCHITECTURE / ARCHITEKTURA 
 


  pdf-logo
MULTI-CRITERIA ASSESSMENT METHODS AND THEIR IMPACT ON THE ECOLOGICAL QUALITY OF THE BUILT ENVIRONMENT
METODY WIELOKRYTERIALNEJ OCENY I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ EKOLOGICZNĄ PRZESTRZENI ZABUDOWANEJ
LUCJAN WACŁAW KAMIONKA
    pdf-logo
ON THE ARCHITECTURAL DESIGN OF STADIUMS FOR THE 2022 MENS’S WORLD CUP IN QATAR
O KSZTAŁTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM STADIONÓW NA XXII MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ — KATAR 2022
HANNA MICHALAK, ALEKSANDRA TORBERNTSSON
 


  pdf-logo
BUILDING VERTICAL EXTENSIONS AND INCREASING HOUSING STOCK IN CITIES: REVIEW OF SELECTED EUROPEAN RESEARCH
NADBUDOWY BUDYNKÓW A ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH. PRZEGLĄD WYBRANYCH EUROPEJSKICH BADAŃ
ZUZANNA NAPIERALSKA, SHADY ATTIA
   pdf-logo
USING DIGITAL TOOLS TO IMPROVE THE OPERATIONAL PROCESSES IN THE ARCHITECTURAL SPACES OF A HOSPITAL’S OUTPATIENT DEPARTMENT
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH DO ULEPSZENIA PROCESÓW OPERACYJNYCH W PRZESTRZENIACH ARCHITEKTONICZNYCH POLIKLINIKI SZPITALNEJ
WALEED BEN SAEED, YASSER ADAS, AYAD ALMAIMANI
   pdf-logo
THE USE OF STRUCTURAL GLASS IN SHAPING GLAZED FACADES
ZASTOSOWANIE SZKŁA KONSTRUKCYJNEGO W KSZTAŁTOWANIU PRZESZKLONYCH ELEWACJI
ANNA JÓŹWIK
THEORY OF ARCHITECTURE / TEO­RIA ARCHITEKTURY 
   pdf-logo
THE ROLE OF DAYLIGHT IN FORMING THE TRADITIONAL SPACE: CLASSIFICATION OF TRADITIONAL IRANIAN DAYLIGHTING ELEMENTS
ROLA ŚWIATŁA DZIENNEGO W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI: KLASYFIKACJA TRADYCYJNYCH OŚWIETLENIOWYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKACH W IRANIE
MOSLEH AHMADI, NATALIA SOKÓŁ, JOANNA FRANCUZIK, JUSTYNA MARTYNIUK-PĘCZEK
    pdf-logo
THE ROOF AS INFORMATION AND A RESPONSE TO THE PLACE, CLIMATE AND WAY OF LIFE OF LOCAL COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF WOODEN ARCHITECTURE OF SOUTHEAST ASIA, BHUTAN AND POLAND
DACH JAKO INFORMACJA I ODPOWIEDŹ NA MIEJSCE, KLIMAT I SPOSÓB ŻYCIA LOKALNEGO SPOŁECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE ARCHITEKTURY DREWNIANEJ AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, BHUTANU I POLSKI
KAROLINA URSZULA SOBCZYŃSKA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / LANDSCAPE ARCHITECTURE
   pdf-logo
SELECTED SENSORY GARDENS IN POLAND AS AN EDUCATIONAL AND THERAPEUTIC SPACE
WYBRANE OGRODY SENSORYCZNE W POLSCE JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA
MALWINA TUBIELEWICZ-MICHALCZUK
   pdf-logo
PARKS IN POST-INDUSTRIAL AREAS OF EUROPEAN CITIES AS A RESPONSE TO CONTEMPORARY ENVIRONMENTAL CHALLENGES
PARKI NA TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH W MIASTACH EUROPEJSKICH JAKO ODPOWIEDŹ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ŚRODOWISKOWE
EWA ANNA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH, MATYLDA KATARZYNA WDOWIARZ-BILSKA, KARIN ELKE HOFERT
 
HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION / HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW
   pdf-logo
ISSUES OF PERCEPTION OF TECHNICAL EQUIPMENT IN HISTORICAL BUILDINGS AND DISTURBANCE OF THEIR HISTORICAL CHARACTER
PROBLEMATYKA POSTRZEGANIA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W BUDYNKACH HISTORYCZNYCH A NARUSZANIE ICH HISTORYCZNEGO CHARAKTERU
TOMASZ OMIECIŃSKI
   pdf-logo
SPORTS HOUSE IN LVIV IN THE SECOND POLISH REPUBLIC: DESIGN OF A FORMAL AND UTILITARIAN BUILDING IN THE FORM OF A MULTIFUNCTIONAL SWIMMING POOL
DOM SPORTOWY WE LWOWIE W II RZECZPOSPOLITEJ: PROJEKT OBIEKTU REPREZENTACYJNEGO I UŻYTKOWEGO W FORMIE WIELOFUNKCYJNEJ PŁYWALNI
WOJCIECH KOCKI
   pdf-logo
PROFESSOR WIKTOR ZIN’S HRUBIESZÓW ROOTS IN HIS ARTISTIC WORK AND ACTIVITY
HRUBIESZOWSKIE KORZENIE W TWÓRCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI PROFESORA WIKTORA ZINA
BEATA ELŻBIETA MAKOWSKA
FINE ARTS IN URBAN DESIGN / SZTUKI PIĘKNE W URBANISTYCE
pdf-logo
THE ROLE OF STREET ART IN THE COMPETITIVENESS AND CREATIVITY OF CITIES: CASE STUDY OF POLAND
ROLA SZTUKI ULICZNEJ W KONKURENCYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI MIAST. STUDIUM PRZYPADKU — POLSK
ANNA DĘBICKA, KAROLINA OLEJNICZAK, KATARZYNA SUCHOCKA, ADAM NADOLNY

 

Error! Please enter an ID value with this shortcode.