Tom / Volume L(2022)

 

teka_OKŁADKA_2022
pdf-logo EDITORIAL BOARD / STRONA REDAKCYJNA                                                                                                                  
pdf-logo CONTENTS / SPIS TREŚCI
 
 pdf-logo
FROM THE EDITOR / OD REDAKCJI

URBAN DESIGN AND SPATIAL PLAN­NING / URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 pdf-logo
PROTECTION AND DEVELOPMENT OF THE CITYSCAPE AND HIGH-RI­SE BUILDINGS BASED ON THE 2020–2021 COMPOSITION STUDY OF SZCZECIN
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU MIASTA A ZABUDOWA WYSOKA NA PRZYKŁADZIE STUDIUM KOMPOZYCYJNEGO SZCZECI­NA 2020–2021
KLARA CZYŃSKA, PAWEŁ RUBINOWICZ, WALDEMAR MARZĘCKI
 
 pdf-logo
DECISION-MAKING IN THE SELECTION OF ARCHITECTURE COLOURS — THEORY AND PRACTICE: ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES FROM POLAND AND SLOVAKIA
PROBLEM DECYZYJNOŚCI W ZAKRESIE DOBORU KOLORYSTYKI ARCHITEKTURY — TEORIA I PRAKTYKA. ANALIZA NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z POLSKI I ZE SŁOWACJI
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, ALICJA ŚWITALSKA, ANDREA URLANDOVÁ
 
pdf-logo
FROM TRANSFORMATIONS OF STREETS TO SUSTAINABLE CITIES: CASE STUDY OF NOWA PRAGA IN WARSAW
OD PRZEKSZTAŁCEŃ ULIC DO ZRÓWNOWAŻONYCH MIAST. PRZYKŁAD WARSZAWSKIEJ NOWEJ PRAGI
MAŁGORZATA DENIS, ANNA MAJEWSKA
 
 pdf-logo
ACCESSIBILITY OF URBAN GREEN SPACES IN THE CITY: REVIEW OF SELECTED METHODOLOGIES FOR MEASURING ACCESSIBILITY INDICES
DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI PARKOWYCH W MIEŚCIE. PRZEGLĄD WYBRANYCH METODOLOGII POMIARU INDEKSÓW DOSTĘPNOŚCI
KAROLINA DUDZIC-GYURKOVICH, DAMIAN POKLEWSKI-KOZIEŁŁ, CARLOS MARMOLEJO DUARTE
 
   pdf-logo
SUSTAINABLE SKYSCRAPER IN THE EUROPEAN CITY: THE CASE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK IN FRANKFURT AM MAIN
ZRÓWNOWAŻONY WIEŻOWIEC W MIEŚCIE EUROPEJSKIM. PRZYPADEK EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO WE FRANK­FURCIE NAD MENEM
MATEUSZ GYURKOVICH, ZINA MACRI
 
 pdf-logo
GREENER, GREATER AND… SAFER? HOW COVID-19 PANDEMIC VERIFIED NEW YORK’S PLANNING STRATEGIES
WIĘKSZY, BARDZIEJ ZIELONY I… BEZPIECZNIEJSZY? JAK PAN­DEMIA COVID-19 ZWERYFIKOWAŁA STRATEGIE PLANISTYCZNE NOWEGO JORKU
ARTUR JASIŃSKI, WOJCIECH OKTAWIEC
 pdf-logo
MATERIAL CULTURE AS A BASIS TO STRENGTHEN LOCAL IDENTITY AND RE-DIRECT DEVELOPMENT — URBAN INTERVENTION AS A TOOL TO PROTECT LOCAL HERITAGE: CASE STUDY OF TARNOWO PODGÓRNE, A RURAL MUNICIPALITY IN THE WESTERN POLAND
DOROBEK KULTURY MATERIALNEJ JAKO PODSTAWA WZMOCNIENIA LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI I KIERUNKOWANIA ROZWOJU — INTER­WENCJA URBANISTYCZNA JAKO NARZĘDZIE OCHRONY LOKALNEGO DZIEDZICTWA. STUDIUM PRZYPADKU TARNOWA PODGÓRNEGO — GMINY WIEJSKIEJ W POLSCE ZACHODNIEJ
BARTOSZ KAŹMIERCZAK, DOMINIKA PAZDER, SUAVA ZBIERSKI-SALAMEH
 pdf-logo
ACCESSIBILITY OF PUBLIC-USE GREEN AREAS IN LVIV
DOSTĘPNOŚĆ PUBLICZNYCH TERENÓW ZIELENI WE LWOWIE
HALYNA PETRYSHYN, NATALIYA DANYLKO, MARYNA PELESHCHAK
 pdf-logo
SUSTAINABLE LAND-USE PLANNING: BETWEEN INVESTMENT AND ECOLOGICAL VALUE OF SUBURBAN AREAS
ZRÓWNOWAŻONE PLANOWANIE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW — POMIĘDZY WARTOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ A EKOLOGICZNĄ TERENÓW PODMIEJSKICH
MARTA PIECZARA
 pdf-logo
RATIO OF BIOLOGICALLY VITAL AREA IN LOCAL SPATIAL PLANS AS AN INSTRUMENT OF GREEN INFRASTRUCTURE CREATION IN SINGLE- AND MULTI-FAMILY RESIDENTIAL IN SMALL AND MEDIUM-SIZED TOWNS IN POLAND
WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ W MIE­JSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO INSTRUMENT TWORZENIA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA OBSZARACH ZABUDOWY JEDNO- I WIELORODZINNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH MIASTACH W POLSCE
BARBARA SZULCZEWSKA, MAŁGORZATA BLASZKE, RENATA GIEDYCH, ELŻBIETA WÓJCIK-GRONT, PAULINA LEGUTKO-KOBUS, MACIEJ NOWAK
   pdf-logo
LANDSCAPE PROTECTION AROUND THE POBIEDZISKA SOLAR PARK
OCHRONA KRAJOBRAZU WOKÓŁ INWESTYCJI — PARK SŁONECZNY POBIEDZISKA
PAWEŁ SZUMIGAŁA, KAROLINA SZUMIGAŁA
 
   pdf-logo
BUKOWNO AS A SUMMER RECREATIONAL AND FOREST ESTATE AND GREEN TOWN: A DESIGN CONCEPT, ITS IMPLEMENTATION AND A CHANCE TO REVIVE AN ORIGINAL DESIGN
BUKOWNO JAKO OSIEDLE LETNISKOWO-LEŚNE I MIASTO ZIELONE. KONCEPCJA BUDOWY, JEJ REALIZACJA ORAZ SZANSA POWROTU DO PIERWOTNEJ IDEI
KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL, PIOTR LANGER
 
ARCHITECTURE / ARCHITEKTURA 
 

pdf-logo
EARTH-BASED CONSTRUCTION: A CRITICAL REVIEW
BUDOWNICTWO ZIEMNE. KRYTYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
KRZYSZTOF BARNAŚ
 

pdf-logo
THE CONCRETE FACTORY HOUSE: TRADITION OF RATIONAL MODER­NITY AND ATTEMPTS AT INTERPRETATION IN CONTEMPORARY TECH­NOLOGY
DOM FABRYCZNY BETONOWY. TRADYCJA RACJONALNEJ NOWOCZESNOŚCI I PRÓBY INTERPRETACJI WE WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII
MARCIN CHARCIAREK, JAN DZIADEK, ALEKSANDRA KUBACKA
 

pdf-logo
APPLICATION OF GLUED TIMBER STRUCTURES IN OFFICE BUILDINGS
O ZASTOSOWANIU DREWNIANYCH KONSTRUKCJI KLEJONYCH W BUDYNKACH BIUROWYCH
ALEKSANDER JANICKI
 pdf-logo
ROOTED ARCHITECTURE: ON KENGO KUMA’S ARCHITECTURAL IDEA
ARCHITEKTURA ZAKORZENIONA. O IDEI ARCHITEKTONICZNEJ KEN­GO KUMY
BARBARA STEC
THEORY OF ARCHITECTURE / TEO­RIA ARCHITEKTURY 
 pdf-logo
NEUROSCIENCES IN ARCHITECTURE. APPLIED RESEARCH AND ITS POTENTIAL IN ARCHITECTURAL DESIGN
NEURONAUKI W ARCHITEKTURZE. WYKORZYSTYWANE BADANIA I ICH POTENCJAŁ W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM
WERONIKA KRAUZE, MACIEJ MOTAK
 
pdf-logo
THE IDEOLOGICAL SOURCES OF LUDWIG MIES VAN DER ROHE’S ARCHITECTURE: COMMENTS ON LETTERS FROM LAKE COMO BY ROMANO GUARDINI
UWAGI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ LISTÓW ZNAD JEZIORA COMO ROMANA GUARDINIEGO
CEZARY WĄS
 
HISTORY OF ARCHITECTURE AND MONUMENT CONSERVATION / HISTORIA ARCHITEKTURY I KONSERWACJA ZABYTKÓW
 pdf-logo
RECONSTRUCTION OF MODERNIST RAILWAY BUILDINGS: THE EXAMPLE OF HAVÍŘOV STATION
PRZEBUDOWA MODERNISTYCZNYCH BUDYNKÓW KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE DWORCA HAVÍŘOV
ADAM GUZDEK
 pdf-logo
THEORETICAL AND LEGAL RULES FOR THE RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS IN UKRAINE THAT SUFFERED DURING THE RUSSIAN AGGRESSION
TEORETYCZNE I PRAWNE ZASADY ODBUDOWY ZABYTKÓW AR­CHITEKTONICZNYCH W UKRAINIE, KTÓRE UCIERPIAŁY W TRAKCIE AGRESJI ROSYJSKIEJ
TOMASZ KOZŁOWSKI, YULIA IVASHKO, SERHII BELINSKYI, ANDRII DMYTRENKO, OLEKSANDR IVASHKO
ARCHITECTURA MILITARIS
pdf-logo
CODE NAME CHAMELEON — AUSTRO-HUNGARIAN TRIALS WITH THE CAMOUFLAGE PAINTING OF FORTIFICATION OBJECTS
KRYPTONIM „KAMELEON”. O AUSTRO-WĘGIERSKICH PRÓBACH MALOWANIA MASKUJĄCEGO OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH
FILIP SUCHOŃ, REINFRID VERGEINER
 pdf-logo
PROTECTION AND SHAPING OF THE FORTIFICATION’S GREENERY OF THE FORMER KRAKÓW FORTRESS: THEORY, STANDARDS, PRACTICE
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ZIELENI FORTECZNEJ DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW. TEORIA, STANDARDY, PRAKTYKA
JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS, KRZYSZTOF WIELGUS

 

Error! Please enter an ID value with this shortcode.